Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ቃል ሓዘን ዓገብ ኮይኑ ሎሚ !!

ሕማቕ ንፋስ ነፊስዎ ጎላጉል ዓድና

እንታይ'ሞ ክንብል ኣብ ስደት ሰፊርና

በብሓደ ሓሊፎም ለባማት ወለድና

ወላድን ውሉድን ብትንትን ኣትዩና

ሕሱም ጊዜ ስደት ኮይኑ ዕድልና።

Add a comment

ህግደፍ ልቦና ክገብር ምጽዋዕ፡ ካብ ዘይተበትከ ዕትብቲ ወይስ ካብ ዘይበሰለ ፖለቲካዊ ንቕሓት

ብመሰረተ ሓሳቡ ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ዘይምቅዳው ኣብ ዝተፈጥረሉ፡ ጉዳይኩም ብሰላም ብዕርቂ ኣደቅስዎ ዝብል ምኽሪ ምልጋስ ቅቡል’ዩ። እዚ ከም’ዚ ዝበለ ምኽሪ ተሰማዕነት ክረክብ ዘይክረክብ ዝውስን ግን፡ እቲ ባእሲ ዝተፈጥረሉ ምኽንያት፣ ጠለብን ባህርን ናይ ብኡሳት፣ ዝኾነ ግርጭት በዳልን ተበዳልን ክህልዎ ናይ ግድን ስለዝኾነ፡ ኣብ መስርሕ በዳሊ ኣብ ልዕሊ ተበዳሊ ዘብጸሖ ጉድኣት፣ እቲ ጽልኢ ሒዝዎ ዘሎ ኣንፈትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ኣብ ጸብጻብ ምእታው የድሊ። እቲ ባእሲ ኣብ መንጎ መነ መን’ዩ? ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት፣ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ቃል ኪዳን፡ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ወይስ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን? ኣነጺርካ ብዕቱብነት ምሓዙ ኣገዳሲ’ዩ። ስለምንታይ? ባእሲ ነናቱ መንቀሊ፡ ባህርን ናይ ኣፈታትሓ ኣገባብን ስለዘለዎ። ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግርጭት፡ ሕጋዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ መሰልን ረብሓን መሰረት ዝገበረ፡ ኣብ መንጎ ጉጅለ ህግደፍ፡ ብእምነት ክሕደት ዝተጠልሙ፡ ልኡላዊ ፖለቲካዊ ስልጣኖም ዝተመዝዑ፡ ሰብኣዊ መሰሎም ዝተገፉ ብዙሓትን ውጹዓትን ህዝብታት ኤርትራን’ዩ።

Add a comment

ዝባሃልስ ኩሉ ተባሂሉ

ዘይተዘርበ የለን ንስለ ዘረባ

ታመፍትሕ ሽግርና ተሳኢኑ ዝረኽባ

ሽግርና ከይውዳእ ከየክል ጸበባ

ልኡኻት በዚሖም ዝብሉ ኣብዚባ ኣብቲባ

ንዑ ንምከረሉ ብኣኼባ

 

Add a comment

ኣብ ግብጺ፣ ዞባ ኣስዋን ተኣሲረን ዝርከባ 39 ኤርትራውያን ደቂንስትዮ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ የካይዳ

Aswan

ኣብ ግብጺ፣ ዞባ ኣስዋን ኣብ ዝርከብ፣ ኣሸላል ዝተባህለ ቤት ማእሰርቲ ተቐይደን ዝርከባ 39 ኤርትራውያን ደቂንስትዮ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ከምዘካየዳ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

ኣብ ካይሮ ዝመደበሩ መንእሰያት ግንቦት 24 ዝተሰምየ ኤርትራዊ ምንቕስቃስ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንሬድዮ ኤረና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፣ ፖሊስ ግብጺ ብዛዕባ ኩነታት እተን ደቂንስትዮ ከምዝተወከሶም ብምርግጋጽ፣ ንኽተሓበበርዎም ከምዝሓተቱ'ውን ጠቒሱ።

Add a comment

ናብ መስራቲ ጉባኤ ምትእስሳር ደቂ-መታሕት ኤርትራ፡ ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ/ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ዝቐረበ መልእኽቲ፣

ብቐዳምነት ኣሳናዳኢት ሽማግለ መስራቲ ጉባኤ ናብ ጉባኤኹም ክንሳተፍን፡ ውድባዊ መልእኽትና ከነሕልፍን ንዝገበረትልና ዕድመ ብስም ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ገድላዊ ምስጋናይ የቕርብ። ኣስዒበ መስራቲ ጉባኤኹምኣብ ኣገደስቲ ሃገራውን ህዝባውን ዛዕባታት ብዕምቆት ብምዝታይ፡ ህዝባዊ ቓልስና ንምዕዋት ዝሕግዙ ዕላማታትን እስትራተጅን ሕንጺጹ፡ብዓወት ክዛዘም ዘለና ሰናይ ትምኒት ክገልጸልኩም ንፎቱ።

Add a comment

ንዑ ንርከባ እታ መገዲ

ንዑባ ንርከባ እታ መገዲ

ብጻዕሪ'ዩ ዝጸሪ እቲ'ዓውዲ      

ዘተ ኢዩ ንህዝቢ መዋደዲ

ሕጊ ኢዩ ዓማጺ መቐየዲ

ሕጊ ሒዝካ'ዩ ዝእቶ ንዓዲ

Add a comment

ስርዓት ኤርትራ ወጻእተኛታት ንምድንጋር: ንኣብያተ ማእሰርቲ ትእዛዝ ሂቡ::

ምልካዊ  ስርዓት ኤርትራ ወጻእተኛታት ንምድንጋር: ንሰለስተ (3) ኣብያተ ማእሰርቲ ማለት: ንሰምበል ንጸጸራትን ሓዝሓዝን ናይ ሓሶት ድራማ ክገብሩ ፍሉይ ትእዛዛት  ሂቡ ኣሎ:: ምንጭታትና ከምዝሕብሩዎ ነዚ ትእዛዝ ንምሃብ ዝተገደደሉ ምኽንያት: ኣብ'ዚ  ሓጺር ግዜ ናይ ወጻኢ ሃገራት ወከልትን ጋዜጠኛታትን ንኤርትራ ክበጽሑ  ስለዝኾኑ: መሰል  አሱራት ከምዘኽብር ኣምሲሉ ዘርኢ ናይ ሓሶትን ምድንጋርን ፊልም ክሰርሕ ዝእዝዝ  እዩ ይብሉ :: 

Add a comment

ኣካያዱ ስራሕ ዗ይሕጋዊ ዗ራእቲ ሓሺሽ ተኣሲሩ። ሚስጥሩ ይቐሊዕ!!

በሊይ ተወሌዯ ተስፋማርያም፡ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣካያዱ ስራሕ ናይ ዗ይሕጋዊ ዗ራእቲ  ሓሺሽ ዜነበረ፡ ካብ መንበሪ ገዜኡ ማይ ተመናይ ተወሲደ ብዕሇት 20/ 07/ 2016 ተኣሲሩ። እታ ዜኣሰረቶ ኣሃደ  ሃገራዊ ዴሕነት ካብ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ
ቲራቮል ትዋፈር ኣብ ዗ዴሌዮሞ ሰዓት ብፍለይ ትእዚዜ ዗ንቐሳቕስዋ ዓፋኒት ጉጅሇ እያ። እዚ ዓፋኒት ጉጅሇ ብኮልኔሌ የማነ ኣፈወርቒ ሓሊፊ ጸጥታ ዝባ ማእከሌ ስሇትመሓዯር፡ ንሱ ብዜሃቦ ትእዚዜ መሰረት ብኣርባዕተ ኣባሊት ዓፋኒት ጉጅሇ
ከምዜተጨውየ ምንጭታትና ኣረጋጊጾም። ዴሕረ ባይታ በሊይ ብጣዕሚ ዗ገርም ስሇዜኾነ ዴሒሩ ክግሇጽ እዩ።

Add a comment

ብዓወት ተዛዚሙ !!! እንታይ ስለ ዘረጋገጸ ? እንታይ ስለ ዝቀየሰ ? ኩሉ ዝጽበያ መልሲ እያ !!!

ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተገብረ ኣኼባታት ሬፖርተጅ ክወሃብ እንከሎ ብዓወት ተዛዚሙ ይበሃል፡ እቲዝተዋህበ መግለጺ ዓወት እንታይ ከምዝኾነ ግን ብወገነይ ክሳዕ ሕጂ ዝተረዳኣኒ የልቦን፡ ከመይ ከኣ ብሕልፊ እቲ ስቃይን ቃንዛ ምረትን ዘሕልፍ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እውን እንተበልኩ ሓቂ እምበር ኣጋንኖ ኣይኮነን እሞ ብግሁድ እንተዝንገር ንኹልና ምጠዓመ።

Add a comment

23 ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሃይማኖታዊ እምነቶም ተኣሲሮም

ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ሓምለ 21/2016 ዓ.ም.ፈ. 23 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ጸሊኹም ብምባል ከምዝኣሰሮም ካብ ኣሃዱታት ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ዝመጸና ጽጹይ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። እዞም ተኣሲሮም ዝበሃሉ ዘለው 2 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከበኦም 23 መንእሰያት ብጀካ ተኸተልቲ እምነት ጴንጠ-ኮስታል ምዃኖም እንተዘይኮይኑ ካልእ ከእስሮም ዝኽእል ምኽንያት ውይ ገበን ከምዘይነበሮም እቲ ዝመጸና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣብሪሁ።

Add a comment

ክልተ ትሕቲ ዕድመ ጓሶት ብሓደጋ ነታጒ ሞይቶም

ክልተ ጓሶት ዕድመኦም ካብ 14-16 ዝዓመቶም ብዕለት 10 ሰነ 2016 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ከባቢ ዓዲ-ማእለል ተጻዊዱ ብዝጸንሐ ነታጒ ህይወቶም ስኢኖም። እዞም ክልተ ዕሸል ዕድመ ዘለዎም ጓሶት ህጹጽ ሕክምናዊ ረዲኤት ብዘይ ምርካቦም ደም ወዲኦም ህይወቶም ከምዝሓለፈት ክፍለጥ ተኻኢሉ።

Add a comment

ቅኑዕ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያን ዝወነነን ንለውጢ ዝወሰነን ተቓላሳይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተስፋ ኣይቆርጽን

ወዲ-ሰብ ከከም ናይ ስራሕ ባህሉ፣ ፍልጠቱ፣ ነገራት ናይ ምምሕዳር ብቕዓቱ፣ ራእይኡ ካብ’ዚ ተበጊሰ ኣብ’ቲ ክበጽሕ’የ፡ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ሰብ ዝሰርሖ ኮነ ተፈጥሮኣዊ ዕንቅፋት ኣልጊሰ ዝሓሸ ናብራ ክነብር’የ … ዝብል ናይ ስራሕ መደባት የውጽእ’ዩ። እንተኾነ ዘውጻእካዮ መደባት ኩሉ በቲ ንስኻ ትደልዮ ጥራሕ ይኸይድ ማለት ግን  ኣይኮነን።

Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ወለዲ ናይ’ቶም ኣብ ኢማራት ዓረብ ትምህርቶም ዝወድኡ ኣሲሩ።

ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ኣብ ኮለጅ ሓይሊ ኣየር ኸሊፋ ቢን ዛይድን ኣብ ኮለጅ ሓይሊ ባሕሪ ራሽድ ቢን  ሰዒድ  ኣል-መክቱምን፣  ካብ  ኤርትራ  ተላኢኹም  ትምህርቶም  ዝወድኡ  ኤርትራውያን፣  ንሃገሮም  ሰለ ዘይተመልሱ፣  ዲክታቶርያዊ  ስርዓት  ህግደፍ፣ ብጀካ  ኣብ  ዞባ  ማእከል  (ኣስመራን  ካባቢኣን) ኣብ  ኩሉን  ካልኦት  ዞባታት  ኤርትራ  ንወለዲ ናይ’ቶም  ዘይተመለሱ  ዝተመረቑ  ተማሃሮ  ከም ዝዳጒነን  ንብረቶም  ክህግሮ  መዲቡ  ምህላዉን ምንጭታት  ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት  ኤርትራ ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።

Add a comment

ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ................

ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣጋጢምዎ ዘሎ ጸገም ብቃልሲ ጽንዓትን ተወፋይነት ዝስገር ምዃኑ ተገሊጹ። ዝተፈላልየ  ዝምባሌታት  ዘለዎም  ሓይልታት    ዝሓቖፈ  ልፍንታዊ  ግንባር  ዝሰኣሎም  መደባት  ንምዕዋት ንዕኡ  ዝምጥን  ዓቕሚ  ዝጠልብ  ምዃኑ፡  ኤርትራዊ  ሃገራዊ  ባይቶ  ንዲሞክራስያዊ  ለውጢ፡  2ይ  ሃገራዊ ጉባኤኡ  ኣብ  ዝተመደበሉ  ግዜ  ክግበር  ብዘይምኽኣሉ  ዘይተጸበናዮ  ዕንቅፋ  ይኹን    ደኣምበር፡  ኣባላት ሃገራዊ  ባይቶን  ህዝብን  መደባቱ  ንምዕዋት  ይጽዕቱ  ክሳብ  ዝሃለው  እቲ  ጸገም  ብቓልሲ  ዝፍታሕ  ምዃኑ ተገሊጹ።

Add a comment

ሰፊሕ ቃለ መጠየቕ ምስ ተጋዳላይ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ

ክቡር ኣንባቢ፣ ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ብዛዕባ ዕዉት ሰለማዊ ሰልፊ ጅነቫን፣ ጉድያ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣመልኪቱ ብመርማሪት ኮምሽን ዝቐረበ ጸብጻብን፣ መርገጻት ሃገራት ኣባላት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጉዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፣ ዝያዳ መብርሂ ንምርካብ እዚ ኣስዒብና ነቕርቦ ቃለ መጠየቕ፣ ምስ ተጋዳላይ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ ኣባል ፈጻሚ ኣካልን፣ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ዝምደናታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣካይዱ። ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ፣ ከም ገዲም ሓርበኛ፣ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ዝተሳተፎ ሰለማዊ ሰልፊ ጅነቫ ዝተሰመዖ ሓበንን ኩርዓትን ክገልጸልና ኢዩ። ምስ ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቃለ መጠየቕ ሰናይ ንባብ ንምነየልኩም፦

Add a comment

ህጹጽ፡ ህዝባዊ ጻዋዒት፡

እዚ ዝስዕብ ህዝባዊ ጸዋዒት፡ ነቲ ኣብ ኒው-ዮርክ፡ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ንኣብ ሙሉእ ዓለም፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝነብሩ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን፡ ንምዝኽኻር እዩ። ሓደ ካብቲ! ብርክት ዝበለ መደባት ሰላማዊ ሰልፍና ድማ፡ ነቲ ብመርማሪ ኮምሽን ሕቡራት መንግስታት፡ ቀሪቡ ዘሎ ጸብጻብ ንምድጋፍን፡ ሕሰምን መከራን ህዝብና፡ ድማ፡ ንመራሕቲ ዓለም፡ ብዓውታ፡ ንምንጋርን፡ ንምስማዕን እዩ።

ተመዲቡ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ፡ “ ናይ ህዝቢ፡ ብህዝቢ፡” ስለ ዝኾነ፡ ብዓወት እተሰላስሎ፡ ህዝባዊት ሽምግለ ክትምዘዝ፡ ስለ ዘለዋ፡ እተን ገና ወከልተን ዘይመረጻ ከተማታት፡ ሓደ ዝውክለን መሪጸን፡ ነት ተመዲቡ ዘሎ፡ ናይ ኣኼባ መዓልቲ፡ ክሳተፈኦ፡ ብልዑል ኣኽብሮት ንጽውዕ።

መዓልቲን፡ ሰዓትን፡ ኣኼባ!

4 ነሓሰ 2016 ( on 4th of August 2016 at 8:30 PM Eastern Time be on time)

ሰዓት 8፡30 ናይ ምሸት ብናይ ኒው-ዮርክ ኣቖጻጽራ።

ምልኪ ይፍረስ!!
ፍትሒ ይንገስ!!
ግዝያዊት ኣዋሃሃዲት ሽማግለ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add a comment

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ኢትዮጵያ ቀዳማይ ገጽ ዓመታዊ ኣኼባኡ ኣሰላሲሉ

ሰልፊ  ናህዳ  ኤርትራ  ጨንፈር  ኢትዮጵያ፡  ኣብ  ህልዊ  ፖለቲካዊ  ኩነታት  ኤርትራ  ብሓፈሻ፡  ብፍላይ  ከኣ  ኣብ ንጥፈታት ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ውሽጣዊ ኩነታት እቲ ሰልፊ ኣብ ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ፡ ዓመታዊ ቀዳማይ ገጽ ኣኼባኡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘሰላሰለ ክፍሊ ዜና እቲ ሰልፊ ሓቢሩ።

Add a comment

ናይ መርድእ ምልክታ፡ ኣብ ጐደና ዝልጥፍ፣ 5000 ናቕፋ ክቕጻዕ ተወሲኑ

ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ.  ኣብ ዕለት 19 ሓምለ 2016 ንጻዕቂ መርድእ ኣብ ኤርትራ ብዝምልከት ኣኼባ ኣካይዱ። ትሕዝቶ ናይቲ ኣኼባ ዝዓበየ ክፋሉ እዚ ህዝቢ ሓዘን ተረኺቡ እናተባህለ ካብ ናብ ዝንቀሳቐሶ ዘሎ ንምዕጋት እንታይ ይገበር ኣብ ዝብል ዛዕባ ነበረ።

Add a comment

ካብ ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ ውድባትን ስቪክ ማሕበራትን ነበርቲ ሽወደን፡ ናብ መንግስቲ፣ ሃገራዊ ባይቶን ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሽወደን ዝቐረበ መዘክር።

ንሕና  ኤርትራውያን  ናይ  ፖለቲካ  ውድባት፡  ስቪክ  ማሕበራት  ከምኡ’ውን  ኣባላት  ኮማት  ኣብ  ሽወደን  ብሓባር  ሓደ መዘክር ነቕርበልኩም ኣለና። ነዚ ክንገብር ዘገደደና ቀንዲ ምኽንያት ከኣ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት
ምኽሪ  ጉዳይ  ሰብኣዊ  መሰላት፡  ንጸብጻብ  ምርማሪ  ኮሚሽን  ኣብ  ግህሰት  ሰብኣዊ  መሰላት  ኤርትራ    ሰሚዑ  ዘሕለፎ ውሳንነን  ብይንን’ዩ።  እዚ  ነቕረበልኩም  ዘለና  ጽሑፍ፡  በቲ  ሓደ  ጻውዒት፡  በቲ  ካልእ  ከኣ  ህጹጽ  ዘየላቡ  ስጉምቲ
ንምውሳድ’ዩ።  ብወገንኩም  እዚ ዝስዕብ ስጉምቲ ክትወስዱ ኣትሪርና ነዘኻኽር።

Add a comment

ንኽቕየር ናብ ባንክ ዝተመልሰ ባጤራ ናቕፋ ግብሪ ክኸፈለሉ ዘገድድ ሓድሽ ሕጊ ወጺኡ

Nakf

መንግስቲ ኤርትራ፣ ንኽቕየር ናብ ባንክ ካብ ዝተመልሰ ባጤራ ናቕፋ ግብሪ ክኸፈለሉ ዘገድድ ሓድሽ ሕጊ ኣውጺኡ።

እቲ ብብወግዒ ዘይተሓበረ ሕጊ ምኽፋል ግብሪ፣ ነቶም ካብ 100 ሽሕ ናቕፋ ንላዕሊ ዝመለሱ ጥራይ ዝምልከት ምዃኑ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም።

እቶም ምንጭታት ብዝልኣኽዎ ዝርዝራዊ ሓበሬታ መሰረት፣-

Add a comment

ስጓሚ ስልፊ (ERITREAN PROGRESSIVE PARTY)

ስጓሚ ስልፊ (ERITREAN PROGRESSIVE PARTY) ክኽተሎ ዝጸንሐ ኣገባብ ቃልሲ ኣብ ውደባን ጉስጓስን ዘተኩረ ኮይኑ ምስ ካልኦት ደለይቲ ለውጢ ሓይልታት.................

Add a comment

ጠሊሙ ዝሰንበደ፡ ኣእምሮኡ ባዶ እዩ ዋላ እናተማዕደ ቅልዕቲ ደብዳቤ

ንሓለቓሸፋቱህግደፍኢሳያስኣፈወርቅ፡ኣስመራ ኣብ ዓለም ንጌጋ ብዙሕ መለካዕታታት ኣለዎ። ከከም መለክዒኡ ኸኣ መኤረሚኡ ኣለዎ። ንብጻይካ ንመማሕልትኻ ምጥላምን ኣብ ግዳይ ምርሻንን ምብጻሕ፡ ግን እታ መኸርቲ ኣቦታት ዝብልዋ ኢድ ሸናሒት? ጽናሂት እትብሃል ስለ ዘላ፡ ከም‘ቲ ዝጠለምካዮ ከይትጥለም ኣብ ራዕዲ ስለ እትነብር እሽንኳይዶ ሰብ፡ ጽላሎትካ እውን እንተ ተንቀሳቒሱ ስለ ዘሰንብደካ ኣይቕስነካን እዩ።

ኢሳያስ ኣፈወርቅብዙሕ ግዜ ሓቢረዮ ከም ዝነበርኩ፡ ተልእኮ ጉይተቱ ኣመሪካውያን ሎሚ ንኸምስል ብወቐሳ ዝቕንዘወሎም ዘሎ ከምኡ እውን ግዳይ ደርግ ኢትዮጵያ ዝዀነ በዓል ልዑል ኣስራተ ካሣ ከማልእ ኣብ ሕምብርቲ ቃልሲ ናጽነት ዝተሰርዓሉ እዋን፡ ነቲ በቲ እዋን‘ቲ ብሰንኪ ሓድሓደ ኢሓላፍነታውያን ካብ ዘበን ምምሕዳር እንግሊዝ

Add a comment

ዝርዝር ዜና ዓወት ወርሒ ጁላይ 2016

ማእከላይ ኮሚቴ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ካብ ዕለት 7/06/2016 ጀሚሩ ክሳብ 02/07/2016 ኣብ ዘሎ ግዜ ውድባዊ ጽሬትን ፖለቲካዊ ንቅሓትን ዓቅሚ መሪሕነት፣ ተጋደልቲ፣ ህዝቢ ኩናማ ክብ ንምባል ሰሚናራትን ኣኼባታትን ኣካይዱ፡፡ እዚ ዕውት ሰሚናራትን ኣኼባታት ኣብ ተጋደልቲን ህዝቢ ኩናማ ንቅሓት፣ ትብዓት፣ ናይ ቃልሲ ዌነን ንያት ከም ዘሕደረ ኣረጋጊጹ፡፡ በዚ መሰረት ተጋዳላይ ዲምሓኩኤ ካብዚ ናይ ለውጢ መድረኽ ብዝሓፈሶ ናይ ምፍጻም ዓቅሚ ተጠቂሙ፡ ነቲ ክካየድ ዝቐነየ ሰሚናራትን ኣኼባታትን ብዓወት ንምስናይ ኣብ ልዕሊ ጻላኢ በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ከቢድ ኪሳራ ኣውሪዱ፡፡ ተጋዳላይ ዲምሓኩኤ ኣብ ሰለስተ ቦታታት በርቃዊ መጥቃዕቲታት ንምክያድ እኹል ምድላዋቱ ዛዚሙ ንስራሕ ወፊሩ፡፡ በዚ መሰረት፡-

Add a comment

ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ተማሃሮ ኣብ ናይ ባርነት ዕዮ ተዋፊሮም ይርከቡ

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን” (ኤምዲሰመ) 26 ሓምለ 2016 ትርጉም ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ካብ  ዕለት  9  ሓምለ  2016  ኣትሒዞም  ብዓሰርተታት  ኣሽሓት  ዝቑጸሩ  ኤርትራውያን  ተማሃሮ  ልክዕ  ንምዃን
ኣስታት 27 ሽሕ ዝኾኑ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኤርትራ ኣብ ናይ ባርነት ዕዮ ተዋፊሮም ምህላዎም ክረጋገጽ ተኻኢሉ  ኣሎ።  እዚ  ከም’ዚ  ዝበለ  መደብ  ናይ  ባርነት  ዕዮ  ብዙሕ  ዘዛርብ  ዝገብሮ  ከኣ፡  መላኺ  ስርዓት ብምኽንያት ዝኽእተሎ ዕለታዊ ግህሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት፡ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ፡  ክሳብ  ገበን  ኣንጻር  ሰብኣውነት  ዝኸይድ  ግፍዒ  ይፍጸም  ምህላው  ዘረጋግጽ  ጸብጻብ  ኣሕቲሙ  ድሕሪ ምዝርጋሑ ’ዩ። መርማሪ  ኮ

Add a comment

ደንጊዩ ዝመጸና ዜና

ኮለኔል ወዲ ሓጎስ ንካልኣይ ግዜ ካብ ኢድ ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ኣምሊጡ፡፡ እቲ ብዕለት 17/07/2016 ኣብ መንጎ ዳሴን ሻካትን ዝተገብረ እሞ ብምዕካስ ኣርፒጂ ዝፈሸለ ዲቢያ ኣብ ልዕሊ ኮለኔል ሀይለስላሴ ሓጎስ ዝተካየደ እዩ ነይሩ፡፡ እዚ በዓል መዚ ህግደፍ ንኣባላት ብሄረ ኩናማ ብኣልማማ ክኣስር ዝጸንሐን ዘሎ እዩ፡፡፡፡ እቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ሓቦ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ይበል ዘብል እዩ፡፡ ኮለኔል ወዲ ሓጎስ ንካልኣይ ጊዜ ኣምሊጡ፡ ሳልሳይን ግን ናይ መወዳእታ ከም ዝኸውን ምንም ጥርጥር የልቦን፡፡

Add a comment

ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ................

ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ካብ ዘለና ድኻማት ወጺእና፡ ጸላኢና ኣሊና ህዝብን ሃገርን ከነድሕን፡ክፉት መድረኻት ፈጢርና ጸገማትና ክንፈትሕን ዓቕሚና ኣላፊና ክንሰርሕ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ። ኣንጻር መላኺ ስርዓት ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ቃልሲ እንርከብ ሓይልታት፡ ሓሊኹ ዝሕዘና ዘሎ ውሽጣዊ ጸገማት ፈቲሕና   ህዝብና  ካባና  ዝጸበዮ  መልሲ  ክህንብ  መታን  ክንበቅዕ፡   ክፉት  መድረኻት  ፈጢርና  ክንዛተ፡  ተመሳሳሊ ዕላማታት  ዘለና  ኣብ  ሓደ  ክንመጽእ፡   እቶም  ፍልልይ  ዘለና  ከኣ፡  ፍልልይና  ብደሞክራስያዊ  ኣገባብ  ኣመሓዲርና ዓቕሚታትና   ኣላፊና፡  ሓቢርናን  ተኸባቢርናን  ክንቃለስ  ይግባእ  ክብል፡  ደሞክራስያውያዊ  ግንባር  ሓድነት  ኤርትራ (ደግሓኤ) ናብ መስራቲ ጉባኤ ምትእስሳር ደቂ-መታሕት ኤርትራ ኣብ ዝሰደዶ ናይ ደገፍ መግለጺ ኣፍሊጡ።

Add a comment

ናይ ምክትል ተለንተ ማዕርግ ዝነበሮ ኣባል ፖሊስ ዞባ ማእከል ሞይቱ ተረኺቡ፣

ሓደ ወትሃደር ኣባል ፖሊስ ዞባ ማእከል ምዃኑ ዝተረጋገጸ ናይ ምክትል ተለንተ ማዕርግ ዝነበሮ ኣብ ከባቢ መሰልጠኒ ኮለጅ ንግድን ስነቊጠባን  ዝርከብ ቦታ ሓልሓለ በዕለት 13, ሓምለ/ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ ሓደጋ ሞይቱ ከምዝተረኽበ ካብ ወኪል ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ዝመጸና ሓበሬታ ኣረጋጊጹ።

Add a comment

መጠንቀቕታ ንኹሎም ሓተቲ ዑቕባ

ከምዝፍለጥኣብ2014 ኣቐዲሙዝወጸመጠንቀቕታምንባሩዝዝከር’ዩ።እዚተዳጋጋሚዝወጽእዘሎመጠንቀቕታተግባራዊንክኸውንበይ-ኤርያኤርትራውያንንደሞክራሲያዊለውጢ: ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዙ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ሰብ መዚ ኢምግረሽንን ሆምላንድ ሰኩሪቲን (department immigration and homeland security) ብምትሕብባር: ነቶም መሰል ዑቕባ ሓቲቶም ክነሶም 2% ዚኸፍሉን ናብ ዓዲ ዝመላለሱን ንምልላይን ስጉምቲ ንምውሳድን ዕዉት ስራሕ የሳላሰል ኣሎ።

 

Add a comment

ሰፊሕ በዓል ኤርትራ - ካስል 2016

ደላይ ናጽነትን ፍትሕን ሓፋሽ ህዝብና ኣብ ፈስቲቫል ኤርትራ - ካስል  ብሰላም የራኽብና   ብብዙሓት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን፣ ብምትሕብባር ምስ ዝተፈላለዩ በርጌሳውያን ማሕበራትንዝዳሎሰፊሕ በዓል ኤርትራ 2016፣ ሃብታም መደባትን ኣብ ፖለቲካውን፣ ማሕበራውን፣ ሕጋውን፣ ዘጠቓለለ፣ ዓበይቲ ሃገራውያን መራሕትን፣ ንጡፋትን ክኢላታትን መደረን መጽናዕትን ዘቕርብሉ፣ ሰሚናራትን ዎርክ ሾፕን  መኣዲ ዘተን   ባህላዊ መደባትን ተዳሊዩ ኣሎ።

Add a comment

ናብ ስደት ዘምርሑ 10 መንእሰያት፣ 3 ተቐቲሎም፡ 7 ተታሒዞም

ኣብ ሓምለ 21/2016 ካብ መደበር ታዕሊም ሳዋ ተበጊሶም ናብ ስደት ዘምርሑ ዝነበሩ 10 መንእሰያት ኣብ ግርማይካ ዓሪዱ ዝጸንሐ ሓይልታት ጸጥታ ህ.ግ.ደ.ፍ. ብተመልከተለይ ተኲሱ 3 መንእሰያት ክቐትል ከሎ፣ ዝተረፉ 7፡ ካብኦም 2 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከብኦም ድማ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ጸጥታ ኣትዮም ኣለዉ።

Add a comment

እዋናዊ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኣወንዚፎም ኣብ ሽሕጣንን ምድንጋርን ዝተጸምዱ ህግደፋውያን

ኣብ’ዚ  እዋን’ዚ፡  ኣብ  ዝተፈላለየ  ማሕበራዊ  መራኸቢታት፡  ብዛዕባ  ህልዊ  ኩነታት  ዓዲ  እንግሊዝ  ብዙሕ  ይጸሓፍን ይዝረብን  ኣሎ።  ህዝቢ  እታ  ሃገር  መሰል  ርእሰ  ወሳኔኡ  ተጠቒሙ፡  ካብ’ቲ  ንብዙሕ  ዓመታት  ብሕብረት  ተጠርኒፍሉ
ዝነበረ  ሕብረት  ኤውሮጳ  ስለዝተፈልየ።  ነዚ  ስዒቡ    ድማ፡  ብዙሓት  ናይ’ቲ  ኣብ  ስልጣን  ዝጸንሐ  ሰልፊ  ማለት  ካብ ቀዳማይ  ሚኒስተር  ደቪድ  ካሜሮን  ጀሚሮም    ባዕሎም  ካብ  ስልጣኖም  ክወርዱ  ንዕዘብ  ኣለና።  ምኽንያት  ካብ  ስልጣን
መእለይኦም  ከኣ፡  ህዝቢ  ይሕሸኒ  ብዝብሎ  ንውሳኔኡ  ከተግብረሉ  ብዝኽእል  ፖለቲካዊ  ሰልፊ  ወይ  መንግስቲ  ክምራሕ ኣለዎ።  ርእይቶና  ዘይዕግቦ  እንተደኣ  ኮይኑ  ከይፈተወ  ብሓይሊ  ክንጸዓኖ  ኣይግባእን።

Add a comment

ጋዜጣዊ መግለጺ

ዝኾነ ሃገራዊ ዕዮ ብፍላይ ዝተፈላልየ ዝምባሌታት ዘለዎም ሓይልታት ኣብ ዝሓቖፈ ልፍንቲ ንምዕዋቱ ብርክት ዝበሉ ዓቕምታትን ተሞከሮታን ዝሓትት እዩ። ኣብ’ዚ መዳይ እዚ ከኣ፡ ኣሽንኳይዶ በወሳነንት ኣብ ስደት ኮይና ንደሞክራስያዊ ለውጢ እንቃለስ ዘለና ተቓወሞን ንምዕዋት መደባቱ ብብርክት ዝብሉ ዘይሓገዝቲ ኩነታት ዝተኽበን፡ ኣብ ዝተረጋግአ ኩነታት ዘለዋ ብርክት ዝብላ ሃገራት ዝተለምኦ መደባት ኣብ ምዕዋት እውን ዕንቅፋት ከም ዘጋጥመን ዝፍለጥዩ። ስለዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ከኣ፡ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤኡ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ክግበር ብዘይምኽኣሉ ዘይተጸበናዮ ዕንቅፋታት ይኹን ደኣምበር ብመንጽር ከጋጥምዎ ዝጸንሑን ዘሎውን በዓልቤታውን ውድዓውን ብዶሆታት ምስ ነዊሕ ገድላዊ ጉዕዞ ህዝቢ ኤርትራ ክርኤ እንክሎ ዘይስገር ጸገም ኣይኮነን። ብፍላይ ከኣ፡ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ሓፋሽ ህዝብን ብሃገራዊ ጉባኤ ኣቢሎም ዕላማታቱ ንምዕዋት ይጽዕቱ ክሳብ ዝሃለዉ፡ ኣብ ሽቶኡ ንምብጻሕ ልዑል ተጽቢት ይግበርሉ።

Add a comment

ሆላንድ፣ ናብ ኤርትራ ዝመላለሱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክትከታተል ምዃና ተፍልጥ

DJ

መርበባት ሓበሬታ እታ ሃገር ብዘቕርብኦ ዘለዋ ጸብጻብ መሰረት፣ ሚኒስትሪ ድሕነትን ፍትሕን እታ ሃገር ናብ ኤርትራ በጺሖም ንዝምለሱ ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ኣብ ክትታል ከምዘሎ ኣፍሊጠን።

ጸሓፊ ሚኒስተሪ ድሕነትን ፍትሕን ሆላንድ ክላስ ዶሚኒከስ ማርያ ድየኮፍ፣ ብዛዕባ ዕቱብነት እቲ ጉዳይ ኣብ ባይቶ ከምዝተዘተየሉ ኣረጋጊጹ።

Add a comment

ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ ፍልልይ፡ ምስ ዜግነት፡ ታሪኽን ተመክሮን ቅርበት ክደዋውስ ኣይግባእን

ናይ  ንቕሓትን  ብቕዓትን  ድሩትነት  እንተዘይኮይኑ፡  ከም  ህዝብን  ከም  ሃገርን   ብከመይ  ዝበለ  ፖለቲካዊ  ስነ-ሓሳብ፡  ስትራተጂን  ፖሊስን  እንተተመራሕና፡  ሰላም፣  ደሞክራሲ፣  ሰብኣዊ  ክብረት፣  ማሕበራዊ  ፍትሒ፣ ቁጠባዊ  ረብሓታት፣  ዲፕሎማስያዊ  ዓወት  ንጎናጸፍ  ኣብ  ዝብል፡  ኣብ  መንጎ  ዜጋታት፡  ማሕበራዊ  ክፍልታት፡ ፖለቲካዊ  ውድባት፡  ዝተፈላለየ  ሓሳባትን  ርእይቶታትን  እንተተወነን፡  ዝድገፍ  ‘ምበር  ዘነውር  ኣይኮነን። ብትሕቲ  ሃገርነት ልዕሊ  ሃገርነት  ዘስርዕ  ኣይኮነን።  ንሕሉፍ  ሓበራዊ  ታሪኽን  ተመክሮን  ብኣሉታ  ዝጸሉ  ወይ ዝድምስስ ኣይኮነን። ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ዝሓለፈ ታሪኽን ተመክሮን ናቱ ቦታ ኣለዎ። ክሃስስ ኮነ ክድምሰስ ድማ የብሉን።

Add a comment

ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒታት ኣልሚሱ፡ ልኡላዊ መሬት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘውረደ ስርዓት፡

ስርዓት  ህግደፍ  ፍጥር  ካብ  ዝብል  ኣትሒዙ፡  ካብ  ፖለቲካዊ  ማዕበያኡን  ደርባዊ  ባህሪኡን  ብምንቃል፡  ብዙሕ ኣዝዩ  ብዝሑ  ንሓድነት  ህዝብታት  ኤርትራ  ዝበታትን  ኣዕናዊ  ፖሊስታት  እናተግብረ’ዩ  መጺኡ።  ናብ’ዚ  ሕጂ በጺሕዎ  ዘሎ  ደረጃ  ንምብጻሕ፡  ተወዳዳሪ  ዘይብሉ  ከም  ቃሕታኡ  ዝዕንድረሉ  ፖለቲካዊ  ስልጣን  ንምጭባጥ ከሎ  ገና  ንጉጅላዊ  ረብሓታቱ  ዘገልግል  ባይታ’ዩ  እናንጸፈ  መጺኡ።

Add a comment

"ብኣተሓሕዛ እሱራት G15ን ጋዜጠኛታትን ዓለም ከተመስግነና ይግባእ።" ኣቶ የማነ ገብርኣብ

Yemane Monkey

ንልዕሊ 15 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራን ጋዜጠኛታትን፣ ካልእ ዝኸፈአ ፍርዲ ብዘይምሃብና ዓለም ከተመስግነና ይግባእ፣ ክብል ኣቶ የማነ ገብረኣብ ገሊጹ።

ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ምስ ጀርመናዊት ሬድዮ ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ፣ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ጋዜጠኛታትን ደሞክራስያዊ ለውጢ ዝሓተቱ ሰበስልጣንን ብዘይሕግን ፍርድን ብኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ቀዪዱዎም ክትብል ዓለም እንዳከሰሰቶ እንከላ፣ ካልእ ዝኸፈአ ፍርዲ ምተዋህቦም ክብል ምግላጹ፣ እቲ መንግስቲ ንዝኽሰሰሉ ዘሎ ገበናት ከመሓይሾስ ይትረፍ ናብ ዝገደደ ኩነታት’ውን ከምርሕ ከምዝኽእል’ዩ ኣንፊቱ።

Add a comment

ካብ 45 ክሳብ 65 ዝዕድመኦም መማህራን ኤርትራ ብረት ክዓጥቁ ተኣዚዞም

ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ሓምለ 18/2016 ዓምፈ. ኣብ ኣዳራሽ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ናይ መማህራን ኣኼባ ኣካይዱ። ነዚ ኣኼባ’ዚ ከካይድ ተመዚዙ ዝመጸ በዓል ስልጣን ኣቶ ተስፋይ ስዩም፣ ዲረክተር ክፍሊ ትምህርትን ስልጠናን ነበረ።

Add a comment

ኣባላት ውድባት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ- ሕድሪን ስምረት ምንቅስቃስ ንድሕነት ሃገርን ኣብ ስቱትጋርድ (ኮንቨርስትሃይም)

ናይ እዘን 2 ምሓዙት ውድባት ኣባላት ነበርቲ ስቱትጋርድን ከባቢኣን፡ ብቀዳም ዕለት 16 07 2016 ተራኺቦም ብሕባር ብህልዊ ክነታት ሃገሮም ብምምይያጥን  (ግሪል) ብምግባር ክዛነጉዑን ምውዓሎም ካብቲ ቦታ ዝመጸና ሓበሬታ የነጽር።

Add a comment

ኣየ እዚ ኣፈጣጥራናስ!!!!!

ሊኡ ዉሑድ ሰሪሑ ከም  ምልኣኽ ተላምዶ ዘለኻ  ቆልዓ፡  ዘይተመስገንኩ ኢሉ ክዓፍርን  ከም ሕንጢት  በጃኽን  ብኹራ ከንፈሩ ከሕብጥን  ትርእዮ፡፡ ገሊኡ ከኣ ዘውፈረኒ ከይገበርኩ  ሰለም  ምባል  የለን እንዳበለ፡ ኣብ ገድልን መስገደሉን ሕጊግ ክብል ትርእዮ፡፡ ቃልስና ከኣ ድሓን ይእቶ ምስኩሎም ኣራኺቡና፡፡ ክቡራት ኣንበብቲ እዚ ሕጂ ነቕርበልኩም ጋሻ  እዚ ዕላል፡  ግን ከኣ  ብጻይ  ኣብ  ቃልሲ ብኹሉ ኣበርክትኡ ይኹን ዕድሚኡ ኣቱም ክበሃል ዝግብኦ እኳ እንተኾነ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ኣብ ጎድኒ ተቓለስቲ ንዞሎ  ብጻይ ብምለጋብ ንንጽል ኣጸዋውዓ ንባዕሉ ዓቢ ክብሪ ብምዃኑ ስኽፍ ከይበለኩም ብጻይ ፋዘር  እንዳበልኩም ጉጅም  በሉ  ምስ እዚ ጥዑም ዕለሉ፡፡

Add a comment

ውድባዊ ዕማም ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ኣኼባ ኣባላት ጨናፍር ኤውሮጳ 18 ሓምለ 2016!!

ዲሞክራስያዊ መስረሓት 4ይ ኣኼባ ባይቶን ውሳኔታቱን ውድብና ካልእ ስእሊን ኩሕሊን ንምቕባእ ብዙሕ ክበሃል ቀንዩ። ደድሕሪ ህቦብላ ክጋልብ ዘይመረጸ ውድብ፡ ንዝቐነየ ፍረ-ኣልቦ ህውተታ ኣቓልቦ ከይሃቦ እዩ ዝቐነየ። እንተኾነ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ንዝኽተሎ ህዝባዊ ጠመተ ቀዳምነት ብምሃብ መብርሂ ክህብ ግዴትኡ እዩ። እነሆ ድማ ንሕና ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ጨናፍር ኤውሮጳ ኣብ ውጽኢትን ውሳኔታትን 4ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ዘሎና መርገጽ ንህዝብናን ፈታውን ብንጹር ነቕርብ።

Add a comment

ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሊብያ..............

ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሊብያ፡ ግብጽን ሱዳንን ገፊፍካ ናብ ስርዓት ህግደፍ ምርካቦም ብሰፊሑ ይሰላሰል ኣሎ። ሃንዳሲኡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝሓተተሉ ጉዳይ ከኣ ይኸውን።

Add a comment

ምልካዊ ስርዓት ብሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተሰናቢዱ ኣይእለን። ስለዚ ግብራዊ ውቅዒት’ውን ከድልየና’ዩ

ኣብ’ዚ  ሒዝናዮ  ዘለና  ዓመተ  2016፡  ንሕና  ኤርትራውያን  ደለይቲ  ለውጢ  ብርክት  ዝበሉ  ኣጋጣሚታት ምኽንያት  ብምግባር፡  ነንሕድሕድና  ክንደሃሀን  ኢህን  ምሂን  ክንበሃሃልን  ተራኢና  ኢና።  ገላ  ካብ’ዞም ኣጋጣሚታት  ንጭውያ  ዜጋታትና  ኣብ  ምድረ-በዳ  ሰሃራ፣  ምጥሓልን  ሞትን  ኣብ  ባሕሪ  ሜዲትራኒያን፣ ከምኡ’ውን  ብምኽንያት  ጽንብል  መበል  25  ዓመት  ሃገራዊ  ነጻነት።  ብይን  ናይ’ዚ  ብዘይዕረፍቲ  ከሳቕየናን ከድምየናን  ጸኒሑ  ዘሎ  ዓማጺ  ጉጅለ  ንምስማዕን  ደገፍና  ንመሃብ’ውን  ከምኡ።

Add a comment

ዋዕላ መቀናጀዊ ምልኪ፡

ዋዕላ፣  ዓውደ  ዘተን  መናዕትን፣  ምውዳብ፡  ምጽዋዕ  ከቢድ  ኣይኮነን።  ክፍለጥ  ዘለዎ  ግን  ውጽኢት  ዋዕላን ዓውደ  ዘተን  ቅድሚ  ምስማዕ፡  መን’ዩ  በዓል  ቤት  ናይ’ቲ  ዋዕላ?  ፖለቲካዊ  ባህሪኡ  እንታይ  ይመስል?  ኣብ ከመይ  ዝበለ  እዋን?  እንታይ  ዛዕባ  ዝገበረ?  ተሳተፍቱ’ኸ  በዓል  መን’ዮም  ዝብል’ዩ። 

Add a comment

ኣብ ፖለቲካ ብዘይናትካ ፌርማን ሰልፈኛን ምቅዋም ይከኣል ድዩ?

ዝከኣል እንተደኣኮይኑ’ኸ ብኸመይ፡ ብልቓሕ ወይስ ብኽራይ? ብዝኾነ ኣጋጣሚታት ዘይተለምደ ነገር ክትርእን ክትሰምዕን እንከለኻ ትግረም’ሞ፡ ከምዚ’ከ ይበሃልን ይግበርን ድዩ  ዝብል  ሕቶ  ድማ  ይመጸካ።  እቲ  ዘይተለምደ  ጉዳይ  ከመይ  ክመጽእ  ወይ  ክኽሰት  ከምዝኸኣለ  ንምፍላጥ፡ ሓሳባት  ተደየብን  ተወርድን።  ከክንዲ  ዝዓቕምኻ  ድሕሪት  ተመሊስካ  ተመክሮኻን  ተመክሮ  ካልኦትን ትፍትሽ።  ክሳብ’ውን  መዛግብቲ  ታሪኽ  ኣብ  ምግልባጥ  ትኣቱ።

Add a comment

ንመን እዮም ኸዘንግዑ፥ ተቀላሊጾም ዝጸዋውዑ፡ ሕቶ፡ ንበዓል መድረኽ . . መስቶኽ

ብማህደረ ጥልመት ዝተመልመሉ ወኻሩ እኽብካብ ሸፋቱ ህግደፍ፡ ንልዕሊ ኣርብዓ ዓመታት ሽፍትነት ከገልግሉ፡ ሕሱም ተናኻሳይ ሓርገጽ ንክኸውን ዘጐብለሉ፡ ሎሚ ሓለይቲ ህዝቢ ኣመንቲ ሓቂ ንኽመስሉ ዘውደኽድኹ ዘለዉ፡ ብመድረኽ ዝተጸውዑ፡ ሕጂ‘ውን ከም ቀደሞም ህዝቢ ኣኪብና ኣብ ኤርትራ ደሞክራሲያውነት ንኽነግስ ንቃለስ ኣሎና እናበሉ፡ ካብ ትካላት ግብረ ሰናይ መደለብ መነበባበሪኦም ገይሮም ዘለዉ፡ ማእቶት ንእቲ ብስም ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዝቕበልዎ ገንዘብ፡ ንሰርሓሉ ኣሎና ንኽብሉ ኢሎም ኣብ ከተማ ሚላኖ ብሕሹኽሹኽ ዝተጸዋውዔ ኣኼባ ብዕለት 16 ሓምለ 2016 ኣካይዶም።

Add a comment

ኤርትራዊ ፕሮፈሶር ኣስመሮም ለገሰ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ክሒዱ፡ ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ተንበርኪኹ ንምሁራዊ ክብርን ቦታን ይብርዝ ከም ዘሎ ተሓቢሩ

ፕሮፈሶር ኣስመሮም ለገሰ ብኣካዳሚያውን ሞያውን ዓይኒ ሓደ ካብ ዝለዓሉ ኤርትራውያን ምሁራት’ዩ ዝበለ ኣብ መርበብ ተጎርባ ዝተዘርገሐ ጽሑፍ፡ ብዓይኒ ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ክምዘን እንከሎ ግን ብፍላይ ድሕሪ’ቲ ብዶብ  ዝተመኽነየ   ኣብ  መንጎ  ኢትዮጵያን  ስርዓት  ህግደፍ  ዝተኻየደ  ኣብራሲ  ኲናት፡  ከም  ተራ  ዘይበሰለ ካድር  ንወራሪ  መንግስታዊ  ጉጅለ  ህግደፍ  ደጊፉ  ደው  ምባሉ፡  ንምሁራዊ  ቦታኡን  ሰብኣዊ  ክብሩን  ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትይዎ ይርከብ ክብል ገሊጹ።

Add a comment

ተጋደልቲ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ.....

ተጋደልቲ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ደምሓኩኤ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ዕለትን ቦታን ኣብ ልዕሊ ስለያዊ መሓውር ጸላኢ መጥቃዕቲ ብምፍናው ጉድኣት ኣውሪዶም። ተጋደልቲ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ ( ደምሓኩኤ) ኣብ ውሽጢ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሓምለ 2016፡ ማለት ብ12 ሓምለ      ኣብ መንጎ ኣራዳን መጎሎን፣ ብ15 ሓምለ    ኣብ መንጎ ጎኘን  ኢንኮታን፣ ብ17 ሓምለ    ኣብ መንጎ ዳሴን ሻካትን ብዝፈነውዎ ናይ ዲብያ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብን ንብረትን ጸላኢ ጉድኣት ከምዘውረዱ ቤት ጽሕፈት ዜናን ፕሮፖጋንዳ እቲ ውድብ ብ19 ሓምለ 2016 ኣፍሊጡ።

Add a comment

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ጨናፍር እስራኤል ስሩዕ ወርሓዊ እኼባ ኣቃኒዑ፡

ግሃድኤ-ሕድሪ ጨናፍርእስራኤል ስሩዕ ወርሓዊ ኣኼብኡ ዕለት 15 ሓምለ 2016 ኣቃኒዑ፡ እቲ ብምክትል ኣቦ-ወንበር፡ ሓላፊ ክፍሊ ውደባን ኣባል ባይቶ ግሃድኤ-ሕድሪን ተመሪሑ፡ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቀትሪ ኣብ ከተማ ተል-ኣቪቭ ዝተኻየደ ርክብ፡ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርን ውድብን ስፊሕ ምይይጥ ኣካይዱ። ነቲ ርክብ ዝኸፈተ ምክትል ኣቦ-ወንበር ግሃድኤ-ሕድሪ ዞና እስራኤል መንእሰይ ገብርሂወት መለስ፡ ንተጋባእቲ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ድሕሪ ምባል፡ ኣብ’ቲ ዕለት ንዘተ ከም መበገሲ ዝተታሕዙ ኣጀንዳታት ብዝርዝር እቕሪቡ፡ ገለ ካብ’ቲ ንዘተን መብርሂታትን ዝወረደ ጉዳይት፡ ህልው ኩነታት ውድብ፡ ግሃድኤ-ሕድሪ ጨናፍርእስራኤል፡ ህሉው ኩነታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ቅድመ ምድላዋት ንጉባኤ፡ ኣብ ልዕሊ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ ብባይቶ ናይ’ቲ ውድብ ዝተወሰነ ውሳኔታትን ምኽንያታትኑን ዝብሉን ካልእን ይርከብዎም።

Add a comment