Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ብቅቡል ሕማም ካብ ዝተጸለለ፡ ብፖለቲካዊ ድሕረት ዝተጸለለ ምእላይ ከም ዝኸብድ ካብ ኣምለኽቲ ኢሳያስ ንምርዳእ ይከኣል፡-

ከይፈለጠ ብዙሕ ሰብ ይጋገ’ዩ። እግሪ ጥራሕ ዘይኮነ መልሓስ’ውን ናብ ካልእ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ይዕንቀፍ’ዩ። ቅኑዕን ዘይቅኑዕን፣ ቅቡልን ዘይቅቡልን፣ ሕጋውን ዘይሕጋውን፣ ፍትሓውን ዘይፍትሓውን፣ ሓቅን ሓሶትን ..ወዘተ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ወዲ ሰብ ጎና ጎኒ ግን ከኣ እናተላተሙ ዝኸዱ ተርእዮታት ምዃኖም ዝከሓድ ኣይኮነን። እቲ ቅኑዕ፡ ቅቡል፡ ሕጋዊ፡ ፍትሓዊ፡ ሓቂ ኣወንታዊ ስለዝኾነ፡ ብባህርን ብግብርን ከምኡ ኮይንካ ክትርከብ ካብ ምቕናእን

Add a comment

ታሪኽ ኤርትራ ከይፈርስ፡ ኤርትራዊ መንነት ከይድምሰስ፡ ኤርትራዊ ልዑላዉነትና ነዉሕስ ግላዊ ርእይቶይ ንደለይቲ ፍትሒ፡

ሰብ ሞያ፡ ሰብ ሃብቲ፡ ሃይማኖታዉያን መራሕቲ፡ ሲቪካዉያን ማሕበራት፡ ፖለቲካዉያን ዉዱባት፡ መንእሰያት፡ ደቀንስትዮ፡ ዓበዪቲ ዓዲ፡ ምሁራት፡ ፖለቲካዉያን ምንቅስቓሳት፡ ንሕሰብ፡ ንጠርነፍ፡ ንመሰልና ንታሪኽና ንመንነትና፡ ንክብሪ ልዑላዉነትና፡ አብ ሓደ ደዉንበል። ሰፊሕ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ብምክያድ ሕጂ አብ ሓደ ሃገራዊ ጽላል ንጠርነፍ፡ ብፍላይ ከአ እቶም አብ ስደት ወጻኢ ካብ ሃገርና እንርከብ፡ ጥዑይን ብጸይቂ ዘይተበከለ ሕብረተሰብ ብንመሰሉ ደዉ ዝብል፡ አብ ወጻኢ ንክህነጽን ሓባራዊ

Add a comment

ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ኣብ ጀነቫ ብምድጋፍ፡ ንምዕዋቱ ጻዕርታትና ነበርኽ!!

ሰላም፡ ምንጪ ቅሳነትምዕባለን ዕብየትን’ዩ። ሰላም ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቊጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ዲፕሎማስያዊ መዳያት፡ ረብሓ ህዝቢ ዘገልግል ምዕባለታት ብዘይምቊራጽ ከመዝገብ ጥጡሕ ባይታ ይምድምድ፤ ልዕልነት ሕጊ ኣብ ዝተረጋገጸሉ፡ ቅሳነትን ምዕባለን'ምበር፡ ራዕድን ሽበራን፡ ድኽነትን ጥሜትን ቦታ ኣይህልዎምን። ድንቁርናን ድሕረትን ብፍልጠትን ምዕባለን ይሰዓሩ፤ ስእነት፡ ብቁጠባዊ ዕብየት፡ ሓዘን ድማ፡ ብሓጎስ

Add a comment

ፍቕሪ ምስ ኩሉ፡ ምድማር ዘይብሉ

ኣብ ኣስመራ ከሎኹ፡ ኣብ ገለ ዱኳናት ዚርእዮ ዝነበርኩ፡ ኣብ ነኣሽቱ ታቤላታት ተጻሒፉ ዚንጥልጠል ዝነበረ ምልክታታት ትዝ ይብለኒ፥ ”ፍቕሪ ምስ ኩሉ፡ ልቓሕ ዘይብሉ” ዚብል እዩ ነይሩ። እቶም ንኸምዚ ዝዓይነቱ ታቤላታት ኣብ ድኳናቶም ዘንጠልጥሉ ዝነበሩ ነጋዶ፡ እቶም ብልቓሕ ዝደንገሉ ሰባት እዮም ነይሮም። ዚልቃሕን ዘይመልስን ሰብ ምስ በዝሖም ድማ፡ ነዚ ምልክታ’ዚ ኪጥቀሙሉ ተገዲዶም። ገሊኦም ድማ

Add a comment

ንቡር ሰላም ምስ ጎረቤት ንምፍጣር፡ ፈለማ ካብ ውሽጥኻ'ዩ ዝጅመር!!

መዝሙር ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝጅመር እንሆ ክልተ ኣዋርሕ ኣቁጺሩስ ናብ ሳልሳይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ዝተጀመረ ናይ ሰላም ተበግሶ ብወገን ኢትዮጵያ፡ ኽልቲኦም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓጎስ'ዮም ተቐቢሎሞ። ብፍላይ ብወገን ኤርትራ፡ ህዝብና እቲ ን20 ዓመታት ዝተሓረሞ ሰላም፡ ካብ'ቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ፈጢርዎ ዝጸንሐ ሻቕሎት ክናገፍ ክቱር ባህግን ድሌትን ሰለዘለዎ፡ ነቲ ናይ ሰላም ጅማሮ ብዓቢ ድምቀት'ዩ ሓንጎፋይ ኢሉ ዝተቐበሎ። እቲ ኣብ’ዘን ክልተ ሃገራት ዝተራእየ ነጸብራቕ፡ ተምሳሌት ህያዉ ምልክት ድሌትን ባህግን ናይ’ዞም ክልተ ህዝብታት እዩ።

Add a comment

ውሽጣዊ ሃገራዊ ሰላም ዝዘረገ ሓይሊ፡ ዞባዊ ርግኣት ኣብ ምምጻእ ኣወንታዊ ተራ ክጻወት ኣይክእልን

ነመዘኻኸሪ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሳልሳይ ክፋል፡ ክጅምር እንከሎ ፖለቲካዊ ዑብታ ይነዝሕ ኣብ ሓጺር ግዜ ድማ ናብ’ቲ ዝነበሮ ይምለስ። እዚዩ ተመክሮኡ። ተመክሮኡ ከኣ ካብ ባህሪኡ ዝምንጩ’ዩ። ስለዚ ምስ ከምዚ ዓይነት ንህዝቡ ዝኸሓደ፡ ተገላባጢ ባህርያት ዘለዎ ብሓደ ሰብ ዝዝወር ጉጅለ ተላፊንካ፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርጉም ዘለዎ ህዝብታት ሩፍታ ዝረኽብሉ ለውጢ ክመጽእ ሃንቀው ምባ

Add a comment

ዯምዲሚ መግሇጺ ስዯግኤ፡ ናይ 4- ውዴባት ሓዴነታዊ ጉባኤ ተዚዙሙ

ካብ ዕሇት 18 -20/ August/ 2018 ኣብ ባይታ ዜርከባ ወትሃዯራዊ ክንፊ ዗ሇወን ኣርባዕተ (4) ውዴባት ሓዴነታዊ ጉባኤ ኣካይዯን ሓዱሽ ኣወዲዴባ ሕጋውነት ኣሌቢሰንኦ። ሓዴነታዊ ጉባኤ ዗ካየዲ ውዴባት (1) ዯሞክራስያዊ ምንቕስቓስ ጋሽ ሰቲት - ዯምጋሰ (2) ምንቕስቓስ ንዯሞክራስን ንፍትሕን - ምዯፍኤ (3) ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ) (4) ሃገራዊ ክተት እየን። ኩሇን ውዴባት ካብ ዗ሇወን ንጹር ፖሉሲ ተበጊሰን ሓዴነት ወሳኒ ከምዜኾነ ኣሚነን፡ ነዊሕ ግዛ ዜወሰዯ ናይ ሓባር ጻዕሪ ኣካይዯን፡ ንመስርሕ ሓዴነት ንምዕዋት ኣቐዱመን ብ዗ተን ምርዴዲእን ፈጺመንኦ። ሓዴሕዲዊ ዕግበትን እም

Add a comment

ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ

 ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰንከሉ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዝጽበዩ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ጀጋኑ ኣሕዋትናን ብጾትናን ንምሕጋዝ ኣብ ዕለት 14 ሓምለ 2018 ናይ ድራር ዕድመ ኣብ ሎንዶን ኣዳሊና ኔርና። ኣብዚ፡ ኣታዊኡ ንማሕበር ኣካለ-ጽጉማን ዝውዕል ናይ ድራር ዕድመ፡ ብርክት ዝበሉ ኣሓትን ኣሕዋትን፡ ገለ ኣብቲ ቦታ ብምርካብ ገለ
ድማ ወፈያኦም ብምስዳድ ዓቢ ኣበርክቶ ክም ዝገበሩልና ክንገልጽ ንፈቱ። ኣብዚ መዓልቲዚን ቅድሚኡን ኣብ ዝነበረን ናይ ወፈያ ጐሽጓሽን ብጠቕላላ 1783.00 ፓውንድ (ሽሕን ሸውዓተ ሚእትን ሰማንያን ሰለስተን ፓውንድ) ተኣኪቡ

Add a comment

ኩሉ ኣድህቦና ናብ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ኣብ ጀነቫ

ኣብ ዓለም ሰላም ኩሉ ነገር እዩ። ሰላም ቅሳነት፡ ምዕባለን ዕብየትን’ዩ። ኣብ ሰላም ፖለቲካዊ፡ ቊጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ዲፕሎማስያዊ ጉዳያት ንረብሓ ህዝቢ ዘገልግል ምዕባለታት ብዘይምቊራጽ ከመዝገብ ይከኣል እዩ። ኣብ ቅሳነትን ምዕባለን ዝሰፈነሉ፣ ልዕልነት ሕጊ ዝተረጋገጸሉ ራዕድን ጥሜትን ቦታ የብሎምን። ፍልጠት ይምዕብል ንድንቁርና ድማ ይትክኦ፣ ሓዘን ብሓጎስ ይትካእ። ብሓፈሻዊ ኣበሃህላ ግን ሰላም ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ኩሉ ሸነኻዊ ረብሓ ዘዕቁብ ተረኽቦ እዩ። ሰላም ኣብ ዘይብሉ ኲነታት ተረባሒ እንተ’ሎ ምናልባት እቲ ኣብ

Add a comment

ዓሻ በጊዕ ምስ ተኹላ ዕርክነት

ሰብ ዝለመደ ዝብኢ

 ኣብ ኣፍ ገዛኻ መጺኡ ይንቁ

ንህዝቢ ኤርትራ እንዳ ኣዳቐቑ

ኢትዮጵያዊያን ሕድ ሕድ ይዕረቑ፣

Add a comment

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት (ጨንፈር ሪያድ) ዕዉት ጉባኤ ኣካይዱ!!

መቀጸልታ ናይቲ ዕዉት ሳልሳይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ (መሰረት) ፡ ጨንፈር ሪያድ ብሓሙስ 23/08/2018 ዕዉት ጉባኤ ኣሕሊፉ። ኩሎም ጉባኤኛታትን መሪሕነት ሰልፍን ከምኡውን ዑዱማት ኣጋይሽን ምስ ተረኽቡ ሓላፊ ኣሳናዳዊ ሽማግለ ጉባኤ ብዕሊ ከፊትዎ።

ብመጀመሪያ ኣቦ-ወንበር ፈጻሚት ሽማግለ ሓው ኣንዋር ኢብራሂም (ኣቡ ረያን) ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቡ ብምኽንያት ዒድ ኣል-ኣድሓ ኣልሙባረክ ጽቡቅ ምንዮታት ድሕሪ ምግላጹ፡ ንጉባኤ ኣአ

ዓወት ንውጹዕ ተቃላሳይ ህዝብናውድቀት ንስርዓት ህግደፍን ሳዓብቱን

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና!!!

ክፍሊ ዜናን ምንቅቃሕን

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት

26-08-2018

 

Add a comment

ፖለቲካዊ ምድማር ናይ ዶክ. ኣቢይ ናበይ ገጹ'ዩ?

ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ክፋላት ጽሑፋተይ፣ "ሰይጣን ብለይቲ መልኣኽ ክቕየር ዘይሕሰብዩ" ኣብ ዝብል ኣርእስቲ፣ ዋና ኣትኩሮይን ሓተታ ጽሑፈይን ኣብቲ ዲክታቶርያዊ ፕረሲደንት ሃገረ-ኤርትራ እኳ እንተነበረ፣ ነቲ ነዚ መድረኽ ዝኸፈተ ጠቕላሊ ሚኒስተር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክ. ኣቢይ ኣሕመድ ብናእዳ'የ ጀሚረዮ። ግደ ሓቂ ከኣ ኩሉ'ቲ ኣተሓሕዝኡ ንለውጢ፡ ኣዝዩ ተባዕ ዝኾነ ተበግሶ ምንባሩ ኩሉ ዘይሰማምዓሉ ኣይመስለንን። ኣብ ኣጀማምርኡ ኣድናቖት እኳ እንተነበረኒ፡ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ብዝምልከት ግን ምስቲ ፍጹም ምሕረት ዘይፈልጥ ዲክታቶር ክህልዎ ዝኽእል ዝምድና፣ ጉዳይ ተቛወምቲ ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓስከሩ፣ ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ፣ ብኸመይ ከምዝሕዞ ንቕድሚት ዝረኣ ኢዩ ኢለ ምድምዳመይ  ኣድናቖተይ ገለ ዕቃቤታት ከምዝነበሮ ብሩህ ኢዩ ነይሩ።

Add a comment

ስሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት (ጨንፈር ሪያድ) ዕዉት ጉባኤ ኣካይዱ!!

መቀጸልታ ናይቲ ዕዉት ሳልሳይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ (መሰረት) ፡ ጨንፈር ሪያድ ብሓሙስ 23/08/2018 ዕዉት ጉባኤ ኣሕሊፉ።  ኩሎም ተጋባእትን፡ መሪሕነት ሰልፍን ከምኡውን ዑዱማት ኣጋይሽን ምስ ተረኽቡ ኣቦ-ወንበር ኣሳናዳዊ ሽማግለ ጉባኤ ብዕሊ ከፊትዎ።

Add a comment

27 ዓመታት ፈስቲቫል ውድባት እንታይ ውጽኢት ገይሩ ?

አብ ዳስ ዝዋዳደሱ አብ ሓቢርካ ምስራሕ ዝናድሑ ወይ ጉድ እዩ ዘብል ነገሩ ። ዓመታት ብምሉእ ብውሽጣዊ ቅርሕንትን ምንሕናሕን ቅንጣብ ናይ ስኒትን ናይ
ሓቢርኻ ምስራሕ ካብ ሕልናኦም ዝረሓቀ ዘርሓቑ ከም ባህሊ ወሲዶም ዓመት መጸ ከም ንግደትን ድግስን ተወሲዱ ዝዋዳደስሉ መዓልቲ ወዲ ድሙ ከም አመሉ ከም
ዝበሃል ከም መዛረቢ ተጢቂሞም ብዛዕባ ህግደፍ ሃተፍ ምባል ዘየሕፍሮም ካብ ሓቢርኻ ምስራሓ አሻፈረኝ እንዳበልካ ዘይኾንካ ብዘረባ ክንዲ እምባ ክትመስል ምፍታን አብ

Add a comment

ሕጽኖት ኣብቂዑ ሓዳር ምስተጀመረ

ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰላም ምስግጋሩ ጥራይ ዘይኮነስ፡ እቲ ከይዲ ንባዕሉ'ውን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብነታዊ ኢዩ ነይሩ እንተተባህለ ኣጋንኖ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ኣብ ድሮ ምፍርራስ በጺሓትሉ ኣብ ዝነበረት ህሞት፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብድሕሪ ናይ ሶማል፡ ናይ ኤርትራ፡ ናይ ጂቡቲ፡ ናይ ሱዳን፡ ዝነበረ ዘይርጉእ ኩነታት ኣብ ጠቕላላ ሕንፍሽፍሽ ኣትዩ መዕቆቢ ስርዕት-ኣልቦ ሓይልታት ንኽኸውን ዝነበረ ተኽእሎ ዓቢ ኢዩ ነይሩ።

Add a comment

ዕድመ ንኩሉ ብጉዳይ ኤርትራ ዝግደስ ኤርትራዊ ሃገራዊ!

ህልው ኩነታትን ምዕባለታትን ሃገርና ምኽንያት ብምግባርን: ብዛዕባ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ማለት 31/08/2018 ኣብ ከተማ ጀነቫ ሃገረ ስዊዘርላንድ ክካየድ
ተመዲቡ ዘሎ ሰለማዊ ሰልፊን ጉዕዙኡን ንምዝርራብን ኣኼባ ኣዳሊና ስለ ዘለና: ንኩሉኹም ሃገራውያን ነብርቲ ጀርመን ኣውራጃ NRW: ብፍላይ ከኣ ከለንን ከባቢኣን ንክትሳተፉ ብክብሪ ንዕድመኩም።

Add a comment

ቃልስናን ታሪኽናን በርኔንተ ኮይኑ ከይተርፍ (Lest Our Labour Come to Naught)

ኣቦታትና ቀደም፡ ኩሉ እቲ ዝጸዓሩሉን ዝደኸሙሉን ተስፋ ዘንበሩሉን ዕማም ይኹን ዕላማ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቶም ከም ትኪ ኪበንን ከሎ ኪርእዩ ከለዉ፡ ዓሕ! በርኔንተ፡ ማለት ንብላሽ ደኺመ ይብሉ ነይሮም። እዛ በርኔንተ እትብል ቃል፡ ሽሕኳ ናይ ጣልያን ቃል እንተ ነበረት፡ በርኔንተ! ኪብሉ ኸለዉ ግን፡ እቲ ኣበሃህላ ነቲ ንብላሽ! ዚብል ቃል፡ ፍሉይ ሓይልን ስፍሓትን ትርጉምን ይህቦ ነይሩ አዩ። ኣብዚ ዘለናዮ እዋን፡ ማለት ሃገርና፡ ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ብረታውን ደማውን ቃልሲ፡ ናብቲ ቅድመ-ገድሊ ዝነበረ ግዜ ክትምለስ ቀሪባ ኣብ ዘላትሉ ኩነታት፡ ነ

Add a comment

ተካል ስማዕ ዓይንና ነብሎ ቋሕ

ዘይሕጋዊ ሰብ ኣብ ናይ ደቀባት ቦታ ኮፍ ምስ በለ ሃገርና ኤርትራ ሃውቲታ፣ ኢድ ሸናሒት ጸናሒት ብሽፍን ፍን ደሎ ሐርነት ንድሕነት ህዝቢ ግለጽነት ብመስዋእቲ ተራጋጊጹ ነጻነት፣

 

Add a comment

ምብትታን ስድራ ቤታት ኤርትራ፡ ኣንፈቱ ናብ ምብራስ መጻኢ ወለዶ

ህዝቢ ኤርትራ፡ ድሕሪ’ቲ ን30 ዓመታት ዘካየዶ መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ዝተጻወሮ ሓሳረ መከራን ዝኸፈሎ ልዑል መስዋእትን፡ ኣብ 1991 ናጽነቱ ምስተጎናጸፈ፡ ሃረርታኡን ድሌቱን፡ ሰላምን ቅሳነትን ክሰፍን፡ ልዕልና ሕጊ ክነግስ፡ ናብራ ክመሓየሽ፡ ዝተበታተነ ስድራቤታት ክጥርነፍ፡ ስደት ከብቅዕ፡ በሰላ ኩናት ከሓዊ፡ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃ ግቡእ ኣፍልጦን ክብርን ክትረክብን ተራኣ ክትጻወትን’ዩ ነይሩ፡፡ እንተኾነ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብኣንጻር ዝነበሮ ትጽቢት፡ በቲ ናትካ’የ ዝብሎን ካብ ኣብራኹ ዝወጸን ስርዓት ህግደፍ፡ ኣደዳ ስደት፡ ማእሰርቲ፡ ምብትታን፡ ድኽነት፡ ሕጽረታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ብልሽውና፡ ሕጊ ኣልቦነት፡ ምብሕጓግ ሃገራውነትን ፍቅርን፡ ጠዋሪ ዘይብ

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ ብሞት ተጋዳላይ ተስፋይ ተኽለ

ዲሞክራስያዊውድብብሄረብሌን/ሆደኤርትራ ዋሳዪናኹክራ ለመለምየንቱራተስፋይተኽለሩዂቛላኹድ። ፋሪዕእክባመርቛብሊኑዂ/ሆደ(ብሊንድስቖትቛሊ)

Add a comment

ካብ ጸጊበን ዝዕንድራስ ይዕንድራ ኣለዋ ኢለን ዝዕንድራ ይበዝሓ

ፖለቲካ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ቀደሙ ውጡር’ዩ ዘዛኒ ኣይኮነን። ሕሙስ’ዩ ኣንፈቱ ዝፍለጥ ኣይኮነን። እቶም ሰብ ቤት ዝኾኑ ህዝብታት ዝተባህልዎ ፈጸምቲ ‘ምበር ወሳንቲ ኣይኮነን። ስለምንታይ’ሲ ቀለስቱ ካልኦት’ዮም። ተደጋጊሙ ዝስማዕ ድምጺ’ውን ንሱ’ዩ። ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፖለቲካውን ጸጥታውን ርግኣት ከምዘይብሉ። ህዝብታት’ዚ ዞባ ብድሕረትን ድኽነትን ዝተጠቕዑ ምዃኖም። ፖለቲካውን ጸጥታውን ርግኣት ንምፍጣር፡ ድሕረትን ድኽነትን ብሓባር ንምውጋድ፡ ማይ ዘይጠዓመ ሓድሽ ዕርክነት ፈጢርና፡ ናይ ሓባር ኮሚ

Add a comment

እስራኤል፣ ኣብ መንጎ ደገፍቲን ተቓወምቲን መንግስቲ ኤርትራ ብዝቕጽል ዘሎ ምትፍናን ሓደ መንእሰይ ብኻራ ተወጊኡ

eritrean stabbedኣብ እስራኤል ኣብ መንጎ ደገፍቲን ተቓወምቲን መንግስቲ ኤርትራ ብዝቕጽል ዘሎ ምትፍናንን ግጭትን ሓደ መንእሰይ ብኻራ ከምዝተወግአ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ክሊ 30ታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰያት ኣብ ሆስፒታል ተዓቝቡ ኣሎ። ፖሊስ እስራኤል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፣ ሕቆቑን ከብዱን ብኻራ ተወጊኡ ብደም ተዓቢሱ፣ ብ31 ሓምለ ኣብ ደቡባዊ ቴል ኣቪቭ ዝተረኽበ መንእሰይ፣ ግዳይ ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብፖለቲካዊ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ዘሎ ጎነጽ ክኸውን ከምዝኽእል ኣፍሊጡ።

Add a comment

ሸርሕታት ገባቲ ኢሳይያስን መሻርኽቱን ንምብርዓን፡ ዓቕምታት ደለይቲ ለውጢ ብምጥማር መኸተና ነበርኽ፡፡

ኣብ ትሕቲ ጨቋኒ ምሕደራ ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ህዝብታትና ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ብርሰት እናተሸመሙ ምምጸኦም ኩላትና ዓው ኢልና ክነእውየሉ ዝጸናሕና እዩ። ከም ናይ'ዚ ጽዑቕ መግለጺ፡ ብምዕልቕላቕ ስደተኛታት ኤርትራውያን፡ ዓቕሎም ዝጸበቦም መንግስታት ኣውሮጳ ከይተረፋ፡ መረሮኦም ከስምዑ ተኸታቲልና ኢና። ካብ'ዚ ሓደጋ'ዚ ክድሕኑ ድማ፡ ክሳብ ምስ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ክማኸሩን፡ ሕሉፍ ሓሊፎም ብኣማኢት ሚልዮናት ገንዘብ ሓገዝ ብምልጋስ፡ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ፡ ስደት ዜጋታቱ ደው ከብለሎም ተተስፍዮም። ግን ከኣ ክሰምረሎም ከምዘይክእል፡ በቲ በብእዋኑ ብዝቕጽል ዘሎ ማዕበል ስደት፡ ሕርሕራይ ገይሩ ከምዝበርሃሎም ፍሉጥ እዩ።

Add a comment

ንኡስ ጨንፈር ከለንን ከባቢኣን ሃድኤሕድሪ ወርሓዊ ኣኼብኦም ኣካይዶም።

ኣባላት ውድብ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ንኡስ ጨንፈር ከለንን ከባቢኣን ወርሓዊ ኣኼብኦም ከምዘካየዱ ተሓቢሩ። ካብቲ ቦታ ዝመጸና ሓበሬታ ወሲኹ ከምዝገለጾ፡ ወርሓዊ ኣኼባ ንኡስ ጨንፈር ከለንን ከባቢኣን ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሎሚ ኩነታት ሃገርናን ዞናናን ሓድሽ ተርእዮን ምዕባለን ኣብ ዝተኸስተሉ ይካየድ ምህላው እዩ።

Add a comment

ንቡር ሰላም ምስ ጎረቤት ንምፍጣር፡ ፈለማ ካብ ውሽጥኻ'ዩ ዝጅመር!!

መዝሙር ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝጅመር እንሆ ክልተ ኣዋርሕ ኣቁጺሩስ ናብ ሳልሳይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ዝተጀመረ ናይ ሰላም ተበግሶ ብወገን ኢትዮጵያ፡ ኽልቲኦም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓጎስ'ዮም ተቐቢሎሞ። ብፍላይ ብወገን ኤርትራ፡ ህዝብና እቲ ን20 ዓመታት ዝተሓረሞ ሰላም፡ ካብ'ቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ፈጢርዎ ዝጸንሐ ሻቕሎት ክናገፍ ክቱር ባህግን ድሌትን ሰለዘለዎ፡ ነቲ ናይ ሰላም ጅማሮ ብዓቢ ድምቀት'ዩ ሓንጎፋይ ኢሉ ዝተቐበሎ። እቲ ኣብ’ዘን ክልተ ሃገራት ዝተራእየ ነጸብራቕ፡ ተምሳሌት ህያዉ ምልክት ድሌትን ባህግን ናይ’ዞም ክልተ ህዝብታት እዩ።

Add a comment

ሕጂ ዓቕሊ ጽበት ናይ ተጋሩ

ካብ ዉሽጡ ሑሩር ንተጋሩ መልሲ

እንታይ ክትደግሙና ያኣክል ሎሚሲ፣

ሕጂ ዓቕሊ ኣበት ተጋሩ

ናብ ኤርትራ ክትድመሩ ተጋሩ

Add a comment

መንዩ ናይ ኤርትራ ሕማቅ ዝምነ

ሐሳዊ ሐሳዊ ኣይበልካ፣ ተሐጺብካ ናብ ጭቃ፣ናይ ሐሶት ፋብሪኢካ፣ንህዝቢ ዘይመረጾ፣ንፋሽሽታዊ ጉጅለ ጠበቓ፣ ንከዳዕ ፕረሲደንት ምባል ተረኺቡለይ ጣቋ።

Add a comment

ዕድመ ንዂሎም ኤርትራውያን ተቐማጦ ስቱትጋርትን ከባቢኣን

Image result for stuttgart germany

ኣብ መበቆል ትውልዲ ሃገርና ብሓፈሽኡ ከኣ ኣብ ምብራቕ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ሠላምን ራህዋን መንፈሰ  ዘለዎ ዘመን ንኽመጽእ ይቀላቐል  ስለዘሎ ርሑስና ይግበሮ ! ግዱሳት ኣባላት ደለይቲ ፍትሒ  ኤርትራውያን  ስቱትጋርትን ከባቢኣን  ንመበል 57 ዓመት ዝኽሪ ሓደ መስከረም   ብኽብርን ብድምቀትን ኣገባብ ከብዕል  ምዃኑ  የፍልጥ።

Add a comment

ቅልጡፍ ትግባረ ምምልካት ዶብ፡ ንዘላቒ ሰላም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን!

ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪቃ፡ እዚ ሕጂ ዘሎ ጂኦግራፍያዊ ክሊ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት፡ ባዕዳውያ ወረርቲ ኣውሮጳውያን መንግስታት፡ መሬት ተመቓሪሖም ምስ ውድኡ፡ ንዝሓዙዎ ግዝኣት ኣብ ሕድሕዶም ተሰማሚዖም ዝሓንጸጹዎ ምዃኑ፡ ታሪኽ ይሕብር። እተን ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣውሮጳውያን ኣይወደቓን ዝበሃላ ድማ፡ ምስ'ቶም ኣብ ጎረባብተን ግዝኣት ዝሓዙ ባዕዳውያን ብዝኣተወኦ ስምምዕ ዝተመልከተ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ከም ኣብነት፡- ንጉሰ ነገስት ዳግማዊ ሚኒሊኽ፡ ብሸነኽ ሰሜን፡ ምስ ኤርትራ ዝተጠረረ ዶብ፡ ምስ ባዕዳዊ መንግስቲ ጣልያን ዝኣተዉዎ ዉዑል ምንባሩ ኣብ ታሪኽ ተሰኒዱ ንረኽቦ። እቶም ዝተገበሩ ውዑላት፡ ብዓበይቲ ሩባታት(ከም መረብን ተከዘን) ዝተፈለዩ እንተኾይኖም ብዙሕ ዘየከራኽሩ ኮይኖም ንረኽቦም። እቲ ውዑል ኣብ ጎላጉል፣ ናእሽቱ ሽንጥሮታትን ኣኽራናትን ዝኾነ ግን፡ ምስ ምቅይያር መንግስታት ዘሰሓሕቡ እናኾኑ፡ ናብ ወጥርን ግጭትን ዘምርሑሉ ኣጋጣሚታት ይረአ'ዩ። ናብ ርሑቕ ሃገራት ኣፍሪቃ ከይከድና፡ ኤርትራ ሃገርና ምስ ሱዳን ዘለዋ ዶብ፡ መሊኡ ዝተነጸረ እዩ ንምባል ኣጸጋሚ እዩ። ከምኡ'ውን ኢትዮጵያ ምስ ሃገረ ሱዳን ዘሰሓሕቡዋ ዘይተነጸሩ ናይ ዶብ ሕቶታት ምህላዎም ካብ ማንም ዝተኸወለ ኣይኮነን።

 

Add a comment

ጉዳይ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ምምልካት ዶብን፡

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ካብ ኢትዮጵያ ክረኽቦ ዝሓለሞ ገዚፍ ቁጠባዊ ረብሓ፡ መንግስቲ ኢህወደግ ብዘተኣታተዎ ሓድሽ ናይ ቁጠባ ፖሊሲን ናይ ገንዘብ ስርዓተ ልውውጥን ምኽንያት ስለዝተኾለፎ፡ ነቲ ''ጉዳይ ዶብ ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ደረጃ ክበጽሕ እዩ'' ዝብል ብሂሉ ብምርሳዕ፡ ብኡኡ ኣመሳሚሱ፡ ብ12 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ልኣላዊ ምምሕዳር ኢትዮጵያ ዝነበረ ከባቢ፡ ዘይተሓሰበ ኣዕናዊ ኩናት ከምዝወልዐ ዘይሕባእ ሓቂ እዩ። ሕቶ ዶብ ወይ ናይ መሬት ይግባኣኒ፡ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ'ምበር ብኵናት መዕለቢ ክረክብ ስለዘይክእል ብሓደ ሸነኽ፡ ትምክሕተኛን ወራርን ባህርያትን ተግባራትን ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ባይታ ከም ሕሱም ምስ ተሓምሸሸ ድማ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ ብስዑር መንፈስ ብዝተቐበሎ ስምምዕ ኣልጀርስ፡ ጉዳይ ዶብ ናብ ዓለም-ለኻዊ ቤት ፍርዲ ኣምሪሑ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ከምዝዓረፎ እንፈልጦ እዩ። ይኹን'

ምበር ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም መንግስታት፡ ኣብ ኣፈጻጽማ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብዝተፈጠረ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ፡ ን16 ዓመታት ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ሃዋሁው ብምስፋኑ፡ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ጎረባብቲ ሃገራት ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ማእለያ ዘይብሉ ፖሎቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ዕንወት ክወርድ ጸኒሑን ኣሎን።

Add a comment

ፈስቲቫል ኤርትራ 2018 ኣብ ደንቨርን ኣብ ኣትላንታን

እዞም ብዓይነቶም ናይ መጀመሪያ ዝኾኑ ናይ ደንቨርን ናይ ኣትላንታን ፈስቲቫላት፡ ኣብ 2018 ዓ.ም. ምክያዶም ንባዕሉ ንእሽተይ ጅግንነታዊ ስራሕ/ዓወት ኣይነበረን። እርጊ እግሪ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላም ኣገዳሲ ምዕባሌ ምክያዶም’ውን ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ህዝቢ ንፖለቲካዊ ውድባትን ንስቪካዊ ማሕበራትን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ተጠቒመን ኣድማዕን ውጺኢታውን ስራሓት ንኽሰርሓ ድፍኢት ንኽገብር ዘኽኣሎ ኣጋጣሚ ኢዩ ነይሩ ክባሃል ይካኣል ኢዩ። እቲ ተሳታፋይ ህዝቢ፡ ንፖለቲካ ከም ቀደሙ (politics as usual) ዝዓይነቱ ኣካይዳ ዝኸውን መንፈስ ኣይነበሮን። ተግባር ጥራሕ ክርኢ ኢዩ ዝደሊ ዝነበረ።

Add a comment

ቀ/ሚ ኢትዮጵያ፣ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተገብረ ስምምዕ ብዛዕባ ዶብ ከምዘይተዘራረቡ ኣረጋጊጹ

abiy in USኣብ ኣመሪካ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ሰሚናር ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ፣ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ስምምዕ ብዛዕባ ዶብ ከምዘይተዘራረቡ ሓቢሩ። ንሱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፣ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝገበርናዮም ዝርርብ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዶብ ኣየልዓልናን። ሓቂ ንምዝራብ ጉዳይ ዶብ ካልኣዊ'ዩ። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ፣ ዝግበር ርክብ'ዩ። ጉዳይ ዶብ እንተል ኣልዒልና ዘይክንረዳዳእ ስለንኽእል፣ ኣብቲ ካልእ ሓፈሻዊ ጉዳያት ጥራይ ኢና ተዘራሪብና" ክብል ኣስሚርሉ።

Add a comment

“ ዕዮ ገዛ “ ብጎረቤት

ዝኾነ ኾይኑ ዶ/ ኣብይ ኣሕመድ  ፤ ሓያል ድፊኢት ዘለዎ ድፕሎማስያዊ  ዕዮን ድፍረትን ተጠቂሙ ንኢትዮ ኤርትራ  ሰላምን ዝምድናን ክብገስ እንከሎ ፤ ምስ ኣብ ቅድምኡ ዘሎ  ኤርትራዊ ሸነኽ (መንግስቲ)ክኸውን ግድን`ዩ።

Add a comment

ዝተሸፈነ ጉዕዞ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን

ኣብ ትካል ሓባራዊ ብልጽግና ተኸታታሊ ምዕባሌታት ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ደቡባዊ ኣፍሪቃን (እዚ ጽሑፍ ከም ዘለዎ ካብ እንግሊዘኛ ናብ ትግርኛ ተተርጒሙ ዝቐርብ ዘሎ’ዩ።

Add a comment

2% ንዝኸፍሉ ደገፍቲ ህግደፍ፣ ብውክልና ካብ ወጻኢ ከእትውዎ ንዝጸንሑ ንብረትን ሃለኽቲ ነገራትን ዝእግድ መምርሒ ተመሓላሊፉ

eriblood

ብመሰረት እዚ ብዘይወግዓዊ መንገዲ ተመሓላሊፉ ዘሎ መምርሒ፣ ኣብ ወጻኢ ንዝነበሩን ክልተ ካብ ሚእቲ ንዝኸፍሉን ደገፍቲ ህግደፍ ጥራይ ዝፍቀድ ዝነበረ፣ ንብረትን ሃለኽቲ ነገራትን ናብ ውሽጢ ሃገር ብውክልና ከእትዉ ዝፈቅድ ሓለፋ ደው ኢሉ ኣሎ።

ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ደገፍቲ ህግደፍ፣ ክልተ ካብ ሚእቲ ናይ ዝኸፈልሉ ሰነዳት ብምቕራብ፣ ከም ፍሪጅን ቲቪን ዝኣመሰለ ንብረት ይኹን ከም ዘይቲ፣ ፓስታ፣ ጸባን ካልእ መግብታትን ሃለኽቲ ነገራትን፣ ብበራሚል እናዓሸጉ ብውክልና ክልእኹ ምጽንሖም ዝፍለጥ'ዩ።

Add a comment

ቃል-ኪዳን! ከማን ጋር?

የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት በተመለከተ በሓምሌ ወር የምንሰማው ዜና የሚያስደንቅ ፍጥነት ያለው ነው። ለዚሁም ግንኘቱ ምን ያህል ጥልቀትና ዕድሜ ሊኖሮው ይችላል፡ ብሎ መጠየቅ ኣስፈላጊ ይመስለኛል። ለመሆኑ ኣዲስ ጋብቻ ብለን እንጥራው ወይም ሁለተኛ? በበለጸጉ ኣገሮች ልጅን እንኳን ለትምህርት - በትምህር-ቤት - ከማስገባታቸው በፊት ምን ያህል ጥረትና ግዜ እንደሚስፈልጋቸው እንታዘባለን። የሚገርመው ለብዙ ሺ ህዝብ የህይወት መጥፋትና ጠንቅ የሆነው ከሃያ ዓመት በፊት የተጀመረው የኢትዮ-ኤርትራ የድንበር ጦርነ

Add a comment

ውሽጣዊ ሃገራዊ ሰላም ዝዘረገ ሓይሊ፡ ዞባዊ ርግኣት ኣብ ምምጻእ ኣወንታዊ ተራ ክጻወት ኣይክእልን

ዝሓለፈ መደብና፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘቤታዊ ጸገም ንኤርትራውያን ይምልከት፡ ኣብ ዞባዊ ጉዳይ ጥራሕ ገለ ንበል ዝብል ኣረዳድኣ መሰረት ጌርካ ክኽየድ እንተተደልዩ ግን ኣድማዒ ክኸውን ከምዘይኮነ ምስትብሃል ቅኑዕ’ዩ። ዞባዊ ሰላም ብዘይ ናይ ነፍስ ወከፍ ሃገር ውሽጣዊ ፖለቲካውን ጸጥታውን ርግኣት ከምዘይረጋገጽ ኣሚንካ ምውሳእ ልቦና’ዩ ኣብ ዝብል ምስ በጻሕና’ዩ ተቛሪጹ ነይሩ፡ ሓምሻይ ክፋሉ እነሆ ካብ’ቲ ዝተቛረጸሉ ቀጺሉ ይቕርብ።

Add a comment

መግለጺ ስቶክሆልም

 

ሰፊሕ በዓል ኤርትራ - ካስል ካብ ሓምለ 20-22, 2018 ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን ተኻይዱ። ኣብዚ ፈስቲቫል‘ዚ ብርክት ዝበሉ ወከልቲ ፖለቲካውን በርጌሳውን ውድባትን ማሕበራትን: ኤርትራውያንን ጎረባብትን:   ሙሁራትን ተመራመርትን ከምኡ’ውን ካብ ሽውደንን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳን ዝመጹ ሃገራውያንን ኣባላት ተቓውሞን ብክብ ዝበለ ደረጃ ተሳቲፎም።

Add a comment

ናይ ዓመጽ ፖለቲካዊ ስልጣን ትማልን ሎሚን

ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ውልቀ መለኽቲ ተባሂሎም ዝጽውዑ ዝነበሩ መራሕቲ፡ ዘመሳስልዎም ረቛሒታት እንተርኢና፡ ዘይሕጋውያን ብስነ-መንጎት ሓይሊ ጥራሕ ክኸይዱ ዝመርጹ ጨቆንቲ ኮይኖም፡ ተሓተቲ ዘይኮኑ፡ ብሓይሊ መጺኦም ብሓይሊ ዝፋነው ምዃኖም’ዩ። ኣብ ሃገር ምሉእ እንኮ ሰልፊ ክህሉ ብምግባር፡ ህዝቢ ተቖጻጺሮም ብመን ከማይ ብሓይሊ ዝነብሩ ኣግለልቲ’ዮም።

Add a comment

ትርጉም ህይወትን ምንባርን ኣብ ኤርትራ

ንሓደ ሰብ፡ ሓቀኛ ትርጉም ህይወትን ምንባርን ግለጽ ተባሂሉ ምስዝሕተት፡ እንታይ ኢሉ ከምዝምልስ ንምግማቱ የጸግምዩ። ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይንቡር ኩነታት፡ ምስ ካልእ ክፋላት ዓለም ዘሎ ናይ ሰባት ትርጉም ህይወትን ምንባርን፡ ሰማይን ምድርን ከምዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ብናተይ መረዳእታ፡ ሰባት ሓቀኛ ትርጉም ህይወት የስተማቅሩ ኣለዉ ክብሃል እንተኾይኑ፡ እታ ዘላቶም ሃብቲ፡ ገንዘብ፡ ጥሪትን ንብረትን ማለትዩ፡ መንፈሳውን ነገራውን እምነቶም፡ ስምዒቶም፡ ብዘይ ግዳማዊ ተጽዕኖን ትእዛዝን፡ ብናጽነት በታ ቃሕ ትብሎምን ትርድኦምን ፍልስፍና፡ መዓልታዊ መደባቶም ከሰላስሉ ምስዝኽእሉዮም፡፡ ትርጉም

Add a comment

ህዝባዊ ዲፕሎማሲ’ዶ ህግደፋዊ ዲፕሎማሲ?

ዲፕሎማሲ ናይ ገዛእ ርእሱ ፍሉይ ሞያዊ መለለይ ሕግን ስነ-ምግባርን ዘለዎ ዓውዲ’ዩ። ዲፕሎማሲ ልክዕ ከም በዓል ምህንድስና፣ ሕክምና፣ ጥብቅና፣ መምህርና ….ወዘተ ብትምህርትን ብናይ ህይወት ተመክሮን ዝሕፈስ ክእለት ዝጠልብ ዓውዲ’ዩ። ብናተይ ሚዛን ዲፕሎማሲ በዞም ዝስዕቡ ክግለጽ ይከኣል።

Add a comment

ፖለቲካዊ ድሕረት ኣንጻር ኩሉ-መዳያዊ ሰብኣዊ ክብረትን ቁጠባዊ ረብሓን’ዩ።

ድሕረት ብውልቀ ሰብ ደረጃ ይኹን ብሕብረተ-ሰብ ብኣጋጣሚ ብዝኾነ ሁቦብላዊ ንፋስ ዝመጽእ ዘይኮነ ጭቡጥ ታሪኻውን ወድዓውን መበገስን መግለጽን ዘለዎ’ዩ። ጠቕሊልካ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ዘይምርካብ ወይ ግቡእ ትምህርቲ ዘይምርካብ፡ ልግሲ ተፈጥሮ፡ ብቐሊል ናብ ዝብላዕ፣ ዝኽደን፣ ዝፍውስ፣ መጽለሊ ዝኸውን …ወዘተ ንምቕያር፡ ኣብ ዝግበር ምምርማር፣ ምምሕዳርን ምክፍፋልን፣ ምሻጥን ምዕዳጋን ዓቕሚ

Add a comment

ኣውቶቡሳት ካብ ፍራንክርት ናብ ሰልማዊ ሰልፊ ጀነፋ

ካብ ፍራንክፋፈት ናብዚ ኣብ ላዕሊ ተጻሒፉ ዘሎ ሰልማዊ ሰልፊ ጀነፋ ዕለት 08/31/2018 ዝኸዳ ኣውቶቡሳት ተዳላይን ስለዘለዋ ኣብ ጃሕቲ ተጻሒፉ ዘሎ ትልፎን ደዊልኩም ክትመዝግቡ ንሕብር።

Add a comment

ዕርክነት ኢማራት ኢትዮጵያ ኤርትራ ካበይ ናበይ

Media image for eritrean news from africanews

ክነዋጋዓኩም ዶ ደቂ ኤረይ

ዕርክነት ኢማራት ከመይ

 ኢትዮ ኤርትራ ካበይ ናበይ

ንስዉራት ነጋዶ ዓገብ በለለይ፣

Add a comment

ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ ዝተኣስሩ 10ታት ኣመንቲ ምስልምና ብዋሕስ ተፈቲሖም

Haji Mussaስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ ተገፊፎም፣ ኣብ ሓሽፈራይ ተኣስሮም ካብ ዝጸንሑ ኣስታት 400 ኤርትራውያን እመንቲ ምስልምና፣ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ቅነ 10ታት ካብኣቶም ከምዝተፈትሑ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

እቶም ካብ ወርሒ መጋቢት 2018 ኣትሒዞም ንኣስታት ሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣብ ሓሽፈራይ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ኤርትራውያን፣ ናብ ዓዲ ኣቤቶ ተሰጋጊሮም ድሕሪ ምጽናሕ'ዮም ብዋሕስ ተፈቲሖም ዘለዉ።

እቲ መንግስቲ ኣቐዲሙ'ውን ኣብ ዓላ ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ ሓይሎ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከምዝፈትሐ ይፍለጥ

Add a comment

መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ

ጥዕና ይሃበለይ ኣዳለውቲ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ከመይ ኣለኹም? ምሉእ ጥዕናን ኣሳልጦ ስራሕን እምነየልኩም። ዝኸበርኩም ኣሕዋት፡ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ተጎርባ ኣቢለ እረኽባን ኣንብባን’የ። ሒዛ’ቶ ትውጽእ መልእኽቲ ድማ ረዚንን ሃናጽን’ዩ። ምስ ገለ ናይ ቀረባ የዕሩኽተይ ፕሪንት ገይርና፡ ሰባት ኮፒ እናገበሩ ክወስዱን ከንብቡን ንገብር ኢና። ትሕዝቶኣ ጽቡቕን መሃርን ኮይኑ ግዜኣ ሓልያ ብስሩዕ ስለዘይተወጽእ ግን ገለ ካብ ጸጋማታ’ዩ። ምኽንያቱ ሓደ ናይ ፖለቲካ ጽሑፍ ብዝተታሕዘሎ ግዜ ዘይወጽእ እንተደኣ ኮይኑ፡ ኣንበብቲ ኣድላዪ ሓበሬታን ክለሰ-ሓሳባዊ ትምህርትን ኣብ

Add a comment

ብኩራት ህዝባዊ ስልጣን፡ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋምን ስምብራቱን

ቅዋም ከም እኩብ ሕጋጋት፡ ዓንቀጻትን መትከላትን ሓንቲ ሃገር እትምረሓሉ ኣገባባት ምዃኑ ርዱእ’ዩ። ግን ቅዋም ክበሃል እንከሎ ብደረጃ ሃገር ጥራሕ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ፡ ይዕበያ ይንኣሳ ፖለቲካዊ ውድባት፣ ንሰብኣውነት ዝሕለቓ ማሕበራት፣ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት፣ ሃይማኖታዊ ትካላት፣ በርገስ ማሕበራት፣ ህዝባዊ ማሕበራት፣ ሞያዊ ማሕበራት ….ወዘተ ንውሽጣዊ ኣካይዳአን ዝቆጻጸር ዝመርሕ ዝቕይድ ሕጊ ወይ ቅዋም ኣለወን’ዩ። ቅዋም ኣድላይነቱ ብሃገር ደረጃ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ኩሉ ዝነኣሰን ዝዓበይን ሰባት ብሓባር ዘሰላስልዎ ስራሓት ናይ ሓታትን ተሓታትን ልጓም ኮይኑ ዘገልግል ፍቱን መሳርሒ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ። ቅዋም፡ ካብ ሓባራዊ ሕግን ስምምዓትን ወጻኢ ክኸዱ ንዝደልዩ ፋሉላት ዓገብ ዝብል

Add a comment

ድምጺ ህዝቢ ኤርትራ መዕቀኒ ሞቶር ፖለቲካ ኤርትራ ምኻኑ ተዘንጊዑ ዶክቶር አብይ ንኤሱ ሓልዩሉ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ግና ረሲዑ

Image result for abiy ahmed ethiopia

ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ፣ ህዝቢ ኤርትራ ተበታቲኑ፡ ስጋብ ሕጂ ዶብ ከይተሓንጸጸ እና በለ ከአ ሃገር ጂሆ ሒዞማ ጸኒሖም፣ ህዝቢ ኤርትራ ከአ ንኹሉ ዝበጽሖ ስቓያት እናተቐበለ ስጋብ ሕጂ ጸኒሑ አሎ። ዶክቶር አብይ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይብል፣ አበዬናይ ኩነታት አሎ፡ ድምጹ ከይመርካን፣ ከይአስማዕካ፡ ብስም ሰላምን ምድማርን፡ ንናይ ዕዳጋ ቁጠባ ሃገሩ ብምግዳስ፡ ነቲ መሰረታዊ ኩነታት ፖለቲካን ልዑላዉነት ኤርትራን፡ ዉሳኔ ኮምሽን ዶብን ከዬተግበረ፡ አብ ኤርትራ ነቲ አብ ወጻኢ ዝተዳለወ መደባት ንምትግባር፡ ብዓሰብ ተጀሚሩ ምጽዋዕ ተበጺሑ አሎ፡ ደሓርከ ናበይን ከመይን ንዝብሉ ሕቶታ ከአ መጻኢና ዘረጋግጾ እዩ ዝኸዉን።

Add a comment

ሰላማዊ ሰልፊ ተወጢሑ ዚጋባእ ኣኼባ ጅነቫ ንምንታይ’ዩ? ግብራውነቱ’ኸ?

ብመሰረት ፈነዋ-ዜና ኣሰና አብ ዕለት 31 ነሓሰ ዓቢ ሰለማዊ ሰልፊ አብ ጅነቫ (ሃገር ስዊዘርላንድ) ክካየድ ምዃኑ ተዓዲሙሎ። ንጽባሒቱ ከአ ይብል ኣሰናኩሉ ኤርትራዊ ዝሳተፈሉ ኣኼባ ክካየድ

Add a comment