ግልጽነት ዝጎደሎ ኣካይዳ ንጠቕሚ መን፡

ብቅዋም /ሕገ-መንግስቲ/ ዝማሓደሩ ወይ ደሞክራስያዊ ስርዓተ-ምሕደራ ዘለዎም መንግስታት ትካላዊ ኣሳራርሓኦም ካብ ሓጋጊ ፈጻሚ ፈራዲ ትካላት ኣትሒዝካ ኩሎም ደሞክራስያዊ መሓውራቶም ነናቶም ደረት ስልጣንን ሓላፍነትን፡ ግልጽነትን ተሓታትነትን ብዘለዎ ኣገባብ ብሕጊ ተቐሪጹ፡ ናይ ቀረባን ሩሑቕን ስትራተጂታትን ፖሊስታቶምን ከመይነት ዝርዝር አፋጻጽመኦምን ህዝቢ ብወግዒ ክፈልጦ ይገብሩ፡፡ ናይ ሰልፍታት ሕጊ፣ ናይ ፕሬስ-ሕጊ፣ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሕጊ ወዘተ›... ኮታ ና