Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ንምዃን ትወዳደር

ሳሮን ገብረስላሴ

ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ትወዳደር አላ። ኣብዚ ናይ 2018 ምርጫ 35 ተወዳደርቲ ቀሪቦም እንተነበሩ ኣብዚ ሕጂ ናይ መጨረሻ ዙር እቲ ውድድር ኣርባዕተ ተወዳደርቲ ተሪፎም ኣለው። ሳሮን ድማ ሓንቲ ካብዞም ንናይ መጨረሻ ዙር’ቲ ውድድር ዝበጽሑ ተወዳደርቲ ንምዃን በቒዓ’ላ።

ጓል 31 ዓመት ሳሮን በዓልቲ ሞያ ሕጊ’ያ። ሳሮን ካብ ንእስነታ ጀሚራ ኣብ ዓሌታዊ ብዙሕነት ትነጥፍ ምንባራን ከም ውጽኢቱ ድማ ጓል 15 ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ናይ ገዛእ ርእሳ መደበር ራድዮ ብምኽፋት ኣብ ማሕበረሰብ ዝረአዩ ጎነጽ ንምጥፋእ ብዘካየድቶ ኣበርኽቶ ንናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚንስትር ካናዳ ተራኺባ ንምዝርራብ ዕድል ረኺባ ኔራ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦትዋ ድማ ኣብ ክፍሊ ሕጊ ኣፍሪቃዊያንን ደቂ ኣንስትዮን ዘሳተፈ ንጥፈታት ክህልው ዝተቃለሰት መንእስይ ኔራ።

ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ገዛእ ርእሳ ናይ ሕጊ ትካል ብምምስራት ትሰርሕ አላ።

ነዚ ናይ 2018 ከንቲባ ቶሮንቶ ንምዃን ዝኻየድ ምርጫ ንክትሳተፍ ዝደረኻ እንታይ ምዃኑ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።

“ ኣብ ቶሮንቶ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝመጹ ብዝሒ ዘለዎም መንእሰያት ኣለው። እዞም መንእሰያት ንለውጢን ምስኡ ዝመጹ ዕድላት መሪሕነትን ክርእዩ ክኽእሉ ኣለዎም። ስለዚ ኣነ ኣብዚ ውድድር ክዕውት እየ ኢለ ይኣምን። እዚ ለውጢ ድማ ንከተማ ቶሮንቶ የድልያ’ዩ። ብተወሳኺ ቀዳመይቲ ኤርትራዊት ካናዳዊት ከንቲባ ቶሮንቶ ብምኳን ታሪኽ ክሰርሕ’ውን እደልይ እየ።”