Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ብዕንደራ ተጀሚሩ ብክሳራ ዝቐጸለ ጉዳይ ሕጂ ኸ ናበይ?

ብዓመጽ ፍትሒ ተጓዲሉካ ወይ ጠቕሊሉ ተነፊጉካ ጸኒሑ፡ ብሓይሊ ድዩ ብሕጊ ነቲ ዓማጺ ስዒርካ ፍትሒ ኣብ ዝረኸብካሉ፣ ተማሂርካ ተመራሚርካ ኣወንታዊ ውጽኢት ኣብ ዘምጻእካሉ፣ ደሃይ ኣጥፊኡ ዝጸንሐ ኣባል ስድራ ቤትካ፡ ቀረባ ቤተ-ሰብካ ወይ ትፈትዎ ዓርክኻ ምስ ምሉእ ጥዕናኡ ብሂወት ኣብ ዝመጽኣሉ፣ ብባህሪያዊ ኣየር ምዝባዕ ተኸሲቱ ዝጸንሐ ደርቂ፡ ተፈጥሮ ገጻ መሊሳ ተወን ኣብ ዝኾነሉ ኣጋጥሚታት ….ወዘተ ክትሕጎስ እንቋዕ ሓጎሰና ክትበሃሃል