Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ሕማም ደሓር

ድሕሪት ተመሊስና ቅድሚት ተዘይጠሚትና ምኽሪ ቀዳሞት ተዘይሰሚዕና ታሪኽ ተዘይፈሊጥና ካብ ሕማቕን ጽቡቕን ትማሊ ተዘይተማሂርና ንቕሓት ፍትሓውነት ድልዱል መሰረት ተዘይኣንጺፍና