Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ህግደፋውያን ኣብ ነበርና ይነብሩ ህወሓት-ኢህወደግ ወሓዚ ታሪኽ ይሰርሑ

ወዲ-ሰብ ነባሪ ኣይኮነን። ድሕሪ ዝተወሰነ ርሕቀት ጉዕዞኡ ብሕጊ ተፈጥሮ ይዕገት’ሞ ኣካላዊ ህላወኡ ኣኽቲሙ ናብ ነበረን ታሪኽን’ዩ ዝቕየር። እዚ ሰናይ ፍቓድ፡ ወይ ሕመቕን መንፈዓትን ናይ ደቂ ሰባት ዘይኮነ ሕጊ ተፈጥሮ’ዩ። እንተኾነ በቲ ታሪኽ ዝወርስ ነበረ ኢሉ ዘዘንቱ ሕብረተ-ሰብ ቅቡል ክትከውን ነባሪ ታሪኽ ከተትርፍ እሩም ጸባይ፡ ሕጋዊ ኣካይዳ፡ ቅንዕናን ተወፋይነት ክህልወካ የድሊ። ምኽንያቱ ተግባርካ ድሕረኻ ይዛረብ’ዩ። ቅኑዕን ቅቡልን እንተነይርካ ኣብ ልዕ