ህወሓትን ምምሕዳር ክልልን ቑጽሪ 39 ዓንቐጽን ጠንቂ ናይናይ ዘይምርግጋእ ህዝብታት ኢትዮጵያን ቐርኒ ኣፍርቓን ድ’ዮምዮም?

ንኢትዮጳያ ዝምልከት ንኢትዮጳዉያንዩ ዝምልከት ኢልካ ሱቕ ምባል ምተኻእለ እንተኾነ ፍትሒ ክጎድል እሞ ኣብ ጎርቤትካ ብዓሌት ኣሳቢብካ ሰላማዊ ሰብ ክጠፍእ ከሎ ሱቕ ምባል ዳርጋ ንዝቀትል ካራ ምቅባልዩ። ስለ ዝኾነ ሱቕ ኣይመረጽኩን። ኣፍንጫ ክትህረም ዓይኒ ትነብዕ ከም ዝበሃል’ውን ህዝቢ ትግራይ ሓዉናን ጎረቤትናን ይትረፍ ኣብ ሩሑቕ ቦታ’ውን "ብዓሌቱ" ክህረምን ክጽልኣን ክመዉትን ዝኾነ ፍትሓዊ ክኹንኖኖ
ዝግባእ'ውን'