ሕብረት ደሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ኤርትራ

ጅግና ታሪኽ ይሰርሕ እምበር ኣይነብርን ዝብል መግለጺ ሓሳብ ሓቀኛ ምዃኑ፡ ኣብ መሳርዕ ተጋድሎ፡ ብዙሓት ተባዓት ተቃለስቲ፡ ንዝሓለምዎን ነጢፎም ዝቃለስሉ ዕላማታት ኣብ መዓልብኡ ከየብጽሕዎ ከምዝሓልፉ፡ ሓቀኛ መብርሂ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ጅግና ሓርበኛ ኣብረሃም ነጋሲ ጥሪ 28/2018 ኣብ ገዝኡ ኣብ ኢድ ክቡራት ስድርኡ ዓሪፉ። 
ጅግና ስውእ ኣብራሃም ነጋሲ ካብ መጀመርታ 70ታት ኣብ ውሽጣዊ ስርርዕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብተቃለስቲ ተጋድሎ ሓርነት ተውዲቡ ንጡፍ ኣበርክቶ ክህብ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ 1974 መጀመርታ ንሜዳ ብምውጻእ፡ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ፈዳይን ኮይኑ ምስ ጸላእን፡ ምስ (ህዝባዊ ሓይልታት/ህዝባዊ ግንባር) ኣብ ብዙሕ ቦታታት ጎንጺ የጋጥሞ ነይሩ። ብፍላይ ህግ ንመደባቶም ዝፈልጥን ፡ ሓቀኛ ስራሓት ዝፍጽም ጸላኢኦም ስለ ዝኾነ፡ እንተኪኢሎም የጥፍእዎ፡ እንተ ዘይኪኢሎም ድማ የጸልምዎ። እዚ ዕጫ'ዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ስውእ ጅግና ኣብረሃም ተፈጺሙ እዩ። ኣብ ከባቢ ኣስመራን ደቀምሓረን ኣርባዕተ ቃጻ ህግ ድሕሪ ምፍሻሉ፡ መሪሕነት ተ.ሓ.ኤ ካብ ከበሳ ንጸጥታዊ ኮርስ ምስ ኣውረዶ ፡ ትምህርቱ ወዲኡ ኣብ ምምሕዳር ጋሽ ናይ ጸጥታ ሓላፊ ብምምዳብ ክሳብ ተ.ሓ.ኤ ብውግእ ሕድሕድ ተደፊኣ ኣብ ሱዳን ትኣቱ 1981 ብቆራጽነት ንውድባዊ መደባት ከገልግል ጸኒሑ።