ፖለቲካዊ ኣንፈት ዝጠፍኦ፡ ኣብ ቃሬዛ ኮይኑ ውድቀት ካልኦት ይምነ፡

ዝኾነ ሰብ ቅድም ቀዳድም ብዛዕባ ጥዕናኡ’ዩ ክሓስብን ክግደስን ዘለዎ። እዚ ናይ ሕርያ ጉዳይ ዘይኮነ ተፈጥሮኣዊግዴታ’ዩ። ምኽንያቱ ንነገራት ብልክዕ ዘንብብ ሰብ ብዛዕባ ጥዕናኡ ከይተገደሰን ካብ ሕማሙ ድማ ከይተፈወሰን፡ ኣብ ምሕጋዝ ካልኦት ኣወንታዊ ተራ ከበርክት ኣይክእልን። ብኣንጻሩ፡ ኣነ ካብ ሕጂ ንድሓር ብህይወት ናይ ምቕጻል ዕድል የብለይን። ስለዚ እከለ ብድሕረይ ተሪፉ ብሰላም ካብ  ነብር ተለኻኺምና ብሓደ ክንጠፍእ ኣለና ዝብል ርኹስ ሕልምን ተስፋ ዝቖረጸ ሕልና ዘለዎ ሰብ እንተዘይኮይኑ ድማ፡ ሓምድ ድበ ጥራሕ ዝተረፎ ብደው እንከሎ ዝሞተ ሰብ ማለት’ዩ። ኣብ ገዛኡ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ኣብ ክንዲ ምጥፋእ፡ ኣብ ጎሬቤት ናብ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ትኹረት ዝገብር፡ ንብረትን