ብሰንኪ ብልሽውና ሓለፍቲ፡ 32 -ታሕተዎት ተኣሲሮም

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከም዗ረጋገጹዎ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ክፍሊ ስንቂ (ሎጂስቲክ) ከቢድ ብልሽውና ከምዜተፈጸመ ብዜምልከቶ ኣካል ከምዜተጻረየ ኣረጋጊጾም። ንሕጋዊ ተሓታትነቱ ግና ዜምልከቶም ኣርባዕተ (4) ሓለፍቲ ሎጂስቲክ ኣብ ክንዱ ዜሕተቱ፡ ብኣንጻሩ ታሕተዎት
ግዲይ ኮይኖም ከምዜተኣስሩ ኣረጋጊጾም። ዗ካየደዎ መጽናዕቲ ብመርትዖ ኣሰንዮም ኣቕሪቦሞ ስለ዗ለዉ፡