መግለጺ ሓዘን

መስዋእቲ ክቡር ተጋዲላይ ኣብርሃም ነጋሲ ብሃንዯበት ምስ ሰማዕና ኣዚዩ ኣሰንቢደና። ምኽንያቱ ሓዯ ንነዊሕ ጊዜ ናይ ቃልሲ ብጻይ ዝነበረ ክፍለየካ ከሎ ክሳብ ክንዯይ ከቢዴ ምዃኑ ሽዑ ኢዩ ዝርዯኣካ። ልዕሊ ኩሉ ዴማ እቲ ዝነበሮ ንያትን ሞራልን ናይ ቃልሲ ብቐሊሉ ዝስገር ኣይኮነን። ሓርበኛ ኣብራሃም ነጋሲ ነቲ ዝወረድ ከቢዴ ሕማምን ቃንዛን ተጻዊሩ ስቓይ ህዝቡን ሃገሩን ንኸቃልል ንነዊሕ ዓመታት ከይተሓለለ ላዕልን ታሕትን ካብ ምባል ዓሪፉ ኣይፈልጥን። ይኹንምበር ሓርበኛ ኣይነብርን ታሪኹ ግን
ነባሪ ኢዩ ከምዝበሃል ኣብርሃምውን ተሰኪሙዎ ዝነበረ ጾርን ሓላፍነትን ፍቕሪ ህዝቡን ሃገሩን ናብቶም