ምስ ነብሱ ዝተባእሰ ምስ ካልእ ብሰላም ክነብር ኣይክእልን።

ዘይምርድዳእ ምስሕሓብ ምጉናጽ ምግርጫው ኣብ መንጎ ክልተ ሰባትን ልዕሊኡን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ መንጎ ጉጅለታትን መንግስታትን ‘ምበር ኣብ ሓደ ሰብ ከምዘጋጥም ብዙሓት ዝርድእዎ ኣይመስለንን። ክልተን ካብኡ ንላዕልን ሰባት ተባኢሶም፡ እከለ ንእከለ ከም’ዚ ኢልዎ ገይርዎ፤ በዓል እከለ ሸምጊለሞም ብይቕሬታ ብሰላም ኣደቂሰሞ። ኣፋል ኣቤት ፍርዲ ኣምርሑ። እከለ