Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ንመን ሰጒግና ንመንከ.... ተሓንጊርና?

ኩነታትና ካብ ዝኸፈኤ ናብ ዝሓሰመ ምህንዳዱ፡ እቲ ጠንቂ ምሕያል ወይ ምጉራሕ እኩባን ሽፋቱ ህ.ግ.ደ.ፍ. ዘይኮነ፡ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ናጽነትና ምስ መን ንጉዓዝ ምንባርና ከይተመራመርና. . .  ኣሕዋትኩም!. . መስዋእቲ መካፍልትኹም ዝበሉና ብዘይ ምምርማርን ምምኽኻርን በትሪ ስልጣን ከይተረፈ ኣረኪብና ዝተሓንገርናዮም ጸላእቲ ኣቦታቶምን ሓግሓግቶምን እናኾንና. .  ከምቲ ድሕሪ ዓወት ገድልና. . ቀደም ገዛእትኹም ሕጂ ኸኣ ረገጽትኹም ኢሎም ዝኣወጁልና ነቲ ዝወፈርናዮ ጉዳይ ናጽነት ምስ ደቂ መዳምይትና ተሓናጊርና ምጉዓዝ. . ማእቶት ከም ኣዘራርኣኡ ከምዝበሃል ንሕና ኸኣ ብባዕልና ዝሓንገርናዮም ተጠቒዕና ንነብር ኣሎና።