Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሆላንድ ተዓጽዩ፡

 ኣብ ሃገረ ሆላንድ ዛንዳም (Zaandam) ኣብ ዝተባህለ ከተማ ብኣገልገልቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ታሕሳስ 2017 ተዳልዩ ዝነበረ ፌስታ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ኮይኑ ዕግርግርን ረበሻን ከምዘልዓለ፡ እቲ ጉዳይ ካብ ቁጽጽር ፖሊስ ወጻኢ ኮይኑ ሄሊኮብተራት ከምዝተሳተፍኦን፡ ኣብታ ሃገር ናይ መራኸቢ ብዙሓን መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ከምዝነበረን ብዕለት 29 ታሕሳስ 2017 ኣብ ዝዘርጋሕናዮ ዜና ሓቢርና ምንባርና