ገለ ካብ ወትሃዯራዊ ፍጻሜታት ኤርትራ

ምንጭታታ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከምዝሕብሩዎ፡ ኣብ ዶባት ሱዲን ይኹን ኤርትራ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ሰራዊትን ኣጽዋርን መመሊሱ ይዯራረብ ስለዘሎ፡ እቲ ወትሃዯራውን ጸጥታውን ወጥሪ ይውስኽ ምህላዉ ኣረጋጊጾም። ምስዚ ዝተኣሳሰር ዝተፈላለዩ ምልክታት ከምዘለዉ ምንጭታትና ይሕብሩ፡