ሕማምካ ምስ ፈለጥካ፡ መድሓኒትካ ብግቡእ ዘይምውሳድ ምስ ምንታይ ይቑጸር?

ሕልናዊ ኮነ ኣካላዊ ሕማም ከጋጥም ባህሪያዊ’ዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ምሕደራ ኮነ ማሕበራዊ ህይወት ዝተዘባዐ ኣረኣእያ ክትውንን ድማ ናይ ዝንባሌን ዓቕምን ጉዳይ’ዩ። ባህሪያዊ ሕማም ኮነ ናይ ኣረኣእያ ምዝባዕ ክልቲኦም ፍወሳ ዘድልዮም’ዮም። ዘብጽሕዎ ጉድኣት ቃንዛኦም ኮነ መድሓኒቶም ግን ሓደ ኣይኮነን። እቲ ሕልናውን ኣካላውን ሕማም ሽለል ኢልካ ክትሓልፎ እንተደለኻ’ውን ብውሽጣዊ ቃንዛ ኣቢሉ ባዕሉ ስለ ዘዘኻኽረካን ናይ መግቢ ሽወሃትካ ዓጽዩ ኣካልካን ልሳንካን ኣዳኺሙ ዳግማይ ናብ ዘይትምለሰሉ መንገዲ ሞት ስለዝወስደካን፡ ንዘይምማት ንምቕናይ ብምሉእ ዓቕሚኻ ኢኻ ኣንጻሩ ትረባረብ። ናብ