ትምክሕቲ ከም ኣረኣእያ ድሕረት’ዩ፡ ውጽኢቱ ከኣ ዕንወት።

ትምክሕቲ ኣተሓሳስባ’ዩ። ኣንጻር ሓቢርካን ተኸባቢርካን ምንባር’ዩ። ኣንጻር ስኒት’ዩ። ዝግለጸሉ ከኣ መን ከማይ ወይ ከማና ዝብል ስነ-መጎት ሓይሊ’ዩ። ትምክሕቲ ውጽኢት ስነ-ኣእምሮኣዊ ድኽነት ስለዝኾነ፡ ነገራት ይዕበዩ ይንኣሱ፡ መሰረታውያን ይኹኑ ዘይመሰረታውያን ብትሕትና፡ ብፍልጠት፡ ብሓይሊ ሓሳብ ናይ ምእላይን ምምሕዳርን እምነት ኮነ ብቕዓት የብሉን። በዚ ሕማም’ዚ ዝተለኽፉ ሰባት ብሓይሊ ጥራሕ’ዮም ዝረዳድኡ። ንዓታቶም ፍልጠት ማለት ጭዋዳታት ምሕባጥ ወይ ምትራር’ዩ። ዝተራቐቐ ኣጽዋር ኲናት ምውናን’ዩ። ካብ ናትካ ዝተፈልየ ርእይቶ ንዘለዎ ሰብ ብቕልጽምካ ወይ ብዝሓዝካዮ ብረት ብኣካል ካብ