Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ዓዲ ፍትሒ ዝነበረት ኤርትራ

ሰላም ደቂ ኤረይ, ዘይከምቶም ዝበረቐ ጸሐይና ዝብሉ፡ነጻነት ብተዃሉ ምስ ተመንዘዔ, ንዳግማይ መግዛእቲ ህግደፍ ዝበሉ እንቢ, ኣብ 2018 ንዳሎ,እንተ ሰሪሕካ ክሕግዘካ እየ እዩ ዝበለ ኣምላኽ ረቢ, ንህግደፍ ኣፍሪስና ባይቶ ንተኽለሉ ዓመትና ይበሎ, ክሕግዘና እቲ ኩሉ ዝከኣሎ፡፡