ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል “ትሕቲ ዕዴመ

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዗ካየደዎ መጽናዕቲ ከም዗ረጋግጾ፡ ኣብ ትሕቲ ዕዴመ ኤርትራውያን ዜፍጸም ዗ሎ ማእሰርቲ፡ ብዴሕሪኡ ብምግዲዴ ናብ ወትሃዯራዊ ታዕሊም ምስዲዴ፡ ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ዕዮ ዜጻረር ከቢዴ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ከም዗ሎ ብመርትዖ ምንጭታትና ኣቕሪቦሞ ኣለዉ ። ስለዙ እስከ መጀመርያ ነቶም ትሕቲ ዕዴመ ዜገልጽ ዜርዜር ኣስማትን ዴሕረ ባይታን፡ ተኣሲሮሙሉ ዜነበሩ ቦታ፡ ሕጂ ዜዕለሙሉን ዗ለው ወትሃዯራዊ መዯበርን ዜገልጽ ሰሌዲ ከነቕዴም።