ምፍራስ ኣባይትን ምእሳር ነጋዶን፡

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ብቤት ጽሕፈት ኢሰያስ ኣዕናዊ ትእዚዜ ከምዜተዋህበ ሰለኹ ዜተረኽበ ሓበሬታ ከም዗ሎ ኣረጋጊጾም። ብዕሇት 08/ ታሕሳስ/ 2017 ብኢሰያስ ዜተዋህበ ኣዕናዊ ትእዚዜ፡ ኣብ ዝባ ማእከልን ዝባ ዯቡብን ዜርከቡ ንልዕሉ ሸውዓተ ሚእትን ሓሙሳን ( 750 +) ኣባይቲ ንምፍራስ ምስ ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡ የጠቓልል። እቲ ኣዕናዊ ትእዚዜ ንሚኒስትሪ ምክልኻልን ማእከሊይ ቤት ጽሕፈት ፖሉስ ኤርትራን፡ ንክፍሉ ምምሕዲር