ቅለዕ መጸዋዕታ ንፈጻሚ ሽማግሇ ኤስዯሇ

ብድሕሪ ነዊሕን ብዙሕን ሞጎት ምስ ሕልናይ ተዓሪቐ ንውሽጠይ ነጻነትን ሓርነትን ካብ ዝጓናጸፍ ልዕሉ ክልተ ዓመት ኮይኑ’ዩ። ብቅለዕ ካብ ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ሇውጥን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ኣባልነተይ ኣውዱቐ ነጻን ሓራን ካብ ዝኸውን ድማ እንሆ ራብዕቲ ኣቁጺሩ። ቅድሚ ኩለ ካብ ሕልናዊ ቅሳነትን ራህዋን ዝዓቢ ስሇዘይህለ፡ መቐረት ሕልናዊ ነጻነትን ሓርነትን ከስተማቕር ብምኽኣሇይ ብጣዕሚ ሕጉስ ምዃነይ ከረጋግጽ ይፈቱ።