6- መንእሰያት ኣብ ከባቢ ቓሮራ ሞይቶም ተረኺቦም

 ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ ወርሒ ሕዲር/ 2017 ኣብ ሳሕሌ ካብ ቓሮራ 10 ኪልሜተር ንወገን ማህሚመት ዗ል ሰጣሕ ጎሊጉሌ፡ ሽደሽተ (6) ተመሃሮ መንእሰያት ብጥይት ተሃሪሞም ሞይቶም ተረኺቦም። ናይ’ቲ ከባቢ ነበርቲ ህዜቢ ንዜርኣዩዎ ሬሳታት ንፖሉስ ሓቢሮም። ፖሉስ ናይ ዜሞቱ መንነቶም ከጻርዩ ኣብ ዜጀመርለ እዋን ግና፡ ስሇያ ናይ ሳሕሌ ጣሌቃ ኣትዮም ነቲ መስርሕ ምጽራይ ባዕሌና ከነካይዶ ብዜብሌ ጉሌባብ ነቲ ጉዲ