ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ /ወዱ ጣባ/ ምስ ሓቂ እናተላተመ ክጋለጽ ከሎ


እዙ ሕጂ ብሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ዜለለ ኣብ መድረኽ ፓልቶክ ዕሱብ ህግዯፍ ኮይኑ፡ ዒንገረር ክብል ዜሓድር ዗ሎ፡ ሓቀኛ ስሙ ኣማንኤል ገ/ብርሃን /ቴኖ/ ዜበሃል ምዃኑ የረጋግጽ። ካብ ዜውለድ ኣትሒዘ ወላዱኡ መን ምዃኑን መበቆሉ ብንጹር ከም዗ይፈልጦን ኩሎም መተዒብይቱ ይምስክሩ። ቅጽል ስሙ ቴኖ ክሳብ ዜኾነ ትርጉም ናይዙ ሳጓ’ዙ ንዒኩም ምግላጽ ንቀባራይ መርድእ’ዩ። መበቆል ነፍስሄር ወ/ሮ ኣምለሰት ማለት ወላዱቱ ኣብ ትግራይ ብ዗ት ዜተባህለ ዒዱ ምዃኑ ይፍለጥ። ወ/ሮ ኣምለሰት ኣብ ሸዊት ዕድመኤን ብስራሕ ምክንያት ንኣስመራ ብድሕ