Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ፖለቲካዊ ብስለት ኣብ ጽጉም ኩነታት’ዩ ዝምዘን፡-

ፖለቲካዊ ንቕሓት፡ ፖለቲካዊ ብስለት፡ ህዝባዊ ኣረኣእያ፡ ፖለቲካዊ ግርጭትን ኣፈታትሓኡን ክትዛረበሉ ክትምህረሉ ክትጽሕፈሉ ኣዝዩ ቀሊል’ዩ። ኣብ ተግባር ክትርጉሞ ግን ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ከቢድን’ዩ። ነብስኻ ምምራሕ፣ ስድራ ቤት ምእላይ፡ ህዝቢ ምምራሕ፡ ምስ ካልኦት ተሰማሚዕካን ተሰኒኻን ምንባር ብተመሳሳሊ ብተግባር ኣቲኻ ከይተውሳእካሉ፡ ከይነበረካሉ፡ ብማዕዶ ኮይንካ ክትፈርዶ ክትወራዘየሉ ኣዝዩ ፈኲስ’ዩ። ብቐጥታ ድዩ ብተዘዋዋሪ ኣብኡ ምስ ኣተኻ ወይ ምስተጸመድካ’ዩ ክእለትካ ትዕግስትኻን ህርኩትነትና ዝልካዕ