ሙሴ ዮሃንስ /ወዱ ጣባ/ ምስ ሓቂ እናተላተመ ክጋለጽ ከሎ

ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ነፀረኣብ ኣስመላሽ ሕጹይ ወያናዊ ፕረሲዯንት ኤርትራ ብድሕሪ ምባሉ፡ ንነብሱ ድማ ኣብ ሰዯግኤ ብዯረጃ ሚኒስትሪ ተመዙዘ ምንባሩ ገሊጹ ኣሎ። እዙ ባእታ’ዙ ወትሩ ሂወቱ ምስ ስሱዕ ግዜያዊ ረብሓታትን ፖሎቲካዊ ስልጣንን ዜተኣሳሰረ ብምዃኑ፡ ኣእምሮ
ን዗ለዎ ሰብ ናይ ኩሉ ግዛ ሕልምታቱ’ዩ ኣግሂደ። ኣበናይ ጽፍሒ ሚኒስትሪ ተመዱቡ ከም ዜነበረ ስለ ዗ይሓበ