Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ህጹጽ ጻውዒት ንኹሎም ደለይቲ ፍትሒ ተቐማጦ ኣብ ሃገር ጀርመን

ንዕለት 25-26 ሕዳር 2017 ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት (ጀርመን)   ተምሳላቶም ዓዲሞም ኣኼባ ጸዊዖም እሞ ነዚከ ሸለል ክበሃል ማለት ድዩ? ኣይመስለንን ክብል እመርጽ እሞ እክብካብ ሸፋቱ ህ.ግ.ደ.ፍ. ይኹኑ ላዕለዎት ኣገልገልቲ ዝነበሩ ኣብ ውሻጠ ደምበ ተቓውሞ ተሰዀዕም ከም ድላዮም ዝጣልዑ ዘለዉ. . ደለይቲ ፍትሒ ኢና እናተባህለ  ንኣብ  ልዕሊ  ስድራ  ቤታትና   ዝፈጸምዎ  ገበን  ኣብ  ሃገራት  ሕጊ  እናሃለዉ  ኣብ  ሕጊብዘይምቕራብና ነቲ ብስቓይ ተኾምቲሩ ዘሎ ህዝብና ድርብ ጥልመት ነቲ ክንኋናጸፎ እንደሊ ዓወት ከኣ ኣብ ቅህመት ኣቐልቂልናዮ ስለ ዘለና . . ኩሉ ኣብ ልዕሎ ህዝቢ ኤርታራ፡ ክገሓመጥ ዝደሊ እንታይከ