Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ዝርዝር ዜናታት ዓወት ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ

ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ከም ወትሮ ዘበገስናዮ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ መወዳእታ ምዕራፉ ንምብጻሕ ጅግንነቶም ዳግም ኣረጋጊጾም፡፡ ሽርሒታት ስርዓት ህግደፍ ንምፍሻል ወትሮ ነቂሑ ዝከታተሉ መሪሕ ውድብ ዲምሓኩኤ ካብ ዕለት 1/6/2017 ክሳብ 8/11/2017 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ከረን ጀሚሩ ክሳብ ዶብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ በርቃዊ መጥቃቲት ብምፍጻም ኪሳራ ኣውሪዱ፡፡ ካብ ወርሒ 1/6/2017 ክሳብ 08/11/2017 ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተወስዱ በርቃዊ መጥቃዕቲ ዝርዝራቶም ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን፡፡