ኣብ ጀኔቭ ስዊዘር ሊንድ ፡ ኣብ ሆሊንድ ፡ ኣብ ፈረንሳ ፡ኣብ ርያድን ‘ 31 ጥቅምቲ ዝተገብረ ህዝባዊ ምልዕዓል ኣብ ኤርትራ ዯጊፎም ስሇማዊ ስልፊ ኣካይዶም

መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈሊሇየ ሃገራት ዓሇም ክካየድ ዝቐነየ፡ ንህዝብዊ ዯገፍ ሰውራ 31 ጥቅምቲ ናይ ሕምብርቲ ኣስመራ ኣኽሪያን ፡ንምኹናን ነቲ እኩይ ተግባራት ናይቲ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ንሃገራት ዓሇም ንምግሊጾምን ዝዓሇመ ፡ትማሉ ዕሇት 10 ሕዳር 2017 እውን ኣብ ጅኔቭ፡ኣምስተዳም፡ኣብ ፓሪስ፡ ርያድን ከተማታት እውን ቀጺለ ዊዒለ ። እዚ ኣብ ኩሇን ዝተጠቕሳ ከተማታት ዝተኻየዯ ሰሊማዊ ሰልፊ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ህዝቢ ዝተሳተፍዎ ሰሊማዊ ሰልፊ ምንባሩን ፡ መሰል ሃይማኖታት ይታሓሎ ! ኣውያት ህዝቢ ይሰማዕ ! ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎንኻ ኣሇ