ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዗ጋጠመ ተሊጋቢ ሕማምን ሳዕቤናቱን

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዓዱ ኣበይቶን ማይ ስርዋን ካብ ዝርከቡ ብዝሒ እሱራት፡ ብሰንኪ ተሊጋቢ ሕማም ሓዯ ትሕቲ ዕድመ ወዱ ዓሰርተ ሽውዓተ (17) ዓመት ዝርከቡዎም ሰሇስተ (3) እሱራት ከምዝሞቱ ኣረጋጊጾም ምንጭታትና።