ገባቲ ሕሌምታት ህግዯፍን ሓዯጋታቱን

ኣብ ኤርትራ እንኮ ሰሌፋዊ ስርዓትን ፖልቲካዊ ኣተሓሳስባን ህግዯፍ ጥራይ ኣይኮነን ሰፊኑ ዗ል። ኩለ መንፈሳዊ እምነት፡ ብሄር፡ ባህሉ፡ ቋንቋን ኣውራጃን’ውን ከይተረፈ ህግዯፍ ክኸውን ኣሇዎ። ይፈቶ ይጽሊእ ኩለ ነገር ካብ ዜዯቐቐ ክሳብ ዜፈረየ ህግዯፍ ጥራይ’ዩ ክኸውን’ዩ እቲ ሕሌምታት። ኩለ ፖልቲካዊ ኣተሓሳስባ፡ ስምዒታትን ተግባራዊ ንጥፈታትን መሊእ ህዜቢ ህግዯፍ ክኸውን