ሙሴ ዮሃንስ /ወዱ ጣባ/ ምስ ሓቂ እናተሊተመ ክጋሇጽ ከሎ

ኣብዚ ንነብረሊ ዗ሇና ዓሇም ግዜያዊ ረብሓታቶም ንምምሊእ ወይ’ውን ቁራስ ፖሎቲካዊ ስልጣን ንምርካብ፡ ኩለ ሰብኣዊ ክብሮምን ሕልንኦም ሸይጦም ንመሇኽቲ ስርዓታት ዜውድሱን ዗ገልግለን ምዕዚብ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን። ንኩለ’ቲ መሇኽቲ ስርዓታት ኣብ ልዕሉ ህዜቦም ዜፍጽምዎ ዜተፈሊሇየ ጨካን ገበናትን በዯሊትን ነብሶም ኣሕሲሮም ከጸባብቑ፡ ፍጹም ሓሶትን ፈጠራን ምምሃዜ፡ ከም ዓቢ ሕልናዊ ዕረፍትን ዕሇታዊ መግብን ዜወስደ ብዘሓት’ዮም። ኣብ ሓዯ ክስተት
ወይ’ውን ዓቢ ጅግንነት ዜተፈጸመለ ታሪኻዊ ፍጻሜታት ከምዜወዓለ ዗ውርዩ፡ ኣብ ዗ይፈልጥዎን ዗ይወዓልዎን ታሪኽ ዜቆማጥዑ’ውን ውሑዲት ኣይኮኑን።