ተባዕ ተቓዉሞ ተመሃሮ፡ ጸጥታዊ ስግኣት ህግዯፍን ሳዕቤናቱን፡

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ነቲ ብዕለት 31/ ጥቅምቲ/ 2017 ኣብ ኣስመራ ብተመሃሮ ኣኽርያ ዜተጀመረ ተባዕ ተቓሙዎ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ካብ ተመሃሮ ኣኽርያ ወጻኢ ናይ ብዘሓት ዯገፍ ከምዜነበሮ ኣረጋጊጾም። እዙ ዴማ መግለጺ ጽልኣት ስርዓትን ዴሌት ፍትሕን ከምዜኾነ ኣንጸባሪቑ ይብሉ።