Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

መጸዋዕታ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ!!

ገባቲ ጉጅለ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ብኢደ-ወነኑ ዓትዒቱ ብምሓዝ ካብ ዝውጣሕ ኣትሒዙ በቢእዋኑ መልክዑ ኣንዳቐያየረ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ከውርዶ ዝጸንሐን ዘሎን ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕን በደልን፡ ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳከፍአን እንዳመረረን ክጓዓዝ ጸኒሑ፡ ሎሚ ኣብ ዝልዓለ ብርኪ በጺሑ ህዝባዊ ናዕቢ ይበጋገስ ከምዘሎ ምንጭታት ካብ ውሽጢ ሃገር ኣከታቲሎም ይሕብሩ ኣለዉ፡፡ ምንጭታት ይሕብርዎ ከምዘለዉ ካብ ከተማ ኣስመራ ብተማሃሮ ዝተበገሰ ግሉጽ