ብተኸታተሌቲ መዯብና፡ ብፈይስቡክን ኢመይሌን FB + Email ዜቐረበሌና ሕቶታት

ክቡራት ተኸታተሌቲ መዯብና፡ ኣብ ፈይስ ቡክ ይኹን ኣብ ኢመይሌ FB + Email ብመዴረኽ ሃገራዊ ዘተ (መ.ሃ.ዘ.) ኣብ ፍራንክፈርት ዜተኻየዯ ዋዕሊ መቐይሮኣዊ ምትሕብባር‛ (ዋ.መ.ም.) ተሳቲፍኩም ነይርኩም'ሞ፡ ርእይቶኹምን መርገጺኹምን እንታይ ነይሩ? ብግለጽነት ክትሕብሩና ብኣኽብሮት ንሓተኩም ዜብሌ ካብ ብዘሓት ሰባት ሕቶታት ቀሪቡሌና ኣል።