ብሪጋዯር ተኽለ (ማጆስ) ንሓዯ ኮሎኔል ሃሪሙ ጉዴኣት ኣውሪደ

ምንጭትታ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከምዘረጋገጹዎ፡ ብሪጋዳር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ (ማንጆስ) ምስ መሳርሕቱ ኮሎኔል ብዝተፈጥረ ምስሕሓብ ሃሪሙ ኣካላዊ ጉዴኣት ኣውሪደሉ። እዚ
ዘይሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ብዙሓት ሓለፍቲ ኣዘራራቢ ስለዝኾነ ዴማ፡ ነቲ ጉዲይ ትምርምር ብሓላፊ ሃገራዊ ዴሕነት ትምራሕ ሰለስተ (3) ኣባላት ዝሓዘት ኮሚቴ ቆይማ ከምዘላ ምንጭታትና ሓቢሮም