Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ደምዳሚ መግለጺ 5ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

ካብ ዕለት 8-14 ጥቅምቲ 2017 ዝተኻየደ 5ይ ስሩዕ ማእከላይ ሽማግለ ውድብና ኤስደለ፡ ንህልዊ ኩነታት ህዝብና - ኣብ ውሽጥን ወጻእን፤ ንኩነታት ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፤ ንኩነታት ደንበ-ተቓውሞናን ንጭቡጥ ኩነታት ውድብናን ኣመልኪቱ ዓሚቕ ገምጋም ኣካይዱ። ኣብ ዝቕጽል 6 ወርሒ ዝፍጸሙ ናይ ስራሕ ውጥናት ሰሪዑን ኣፈጻጽሞኦም ኣነጺሩን ከኣ ኣኼባኡ ዛዚሙ።  5ይ ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ፡- ንህልዊ ኩነታት ህዝብና ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ገምጋም፡- ብኣራዊታዊ ኣገዛዝኣ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝሳቐዩ ዘለዉ ብዙሕነታዊ ብሄራዊ ህዝብታትና፡ ናይ ሰብ ክብሮም ተቐንጢጡ፣ ሓሲሩን ተዋሪዱን፡ ካብ ህልዋት ንታሕቲ ኮይኖም፡ ዘስካሕክሕ ሂወት የሕልፉ ምህላዎም ገምጊሙ፡፡