Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ብስም ናይ ዕርቂ ሽማግለ ናብ ህዝቢ ጀበርትን ህዝቢ ኤርትራን ዝወጸ ደምዳሚ ኣዋጅ

ብስም ናይ ዕርቂ ሽማግለ ናብ ህዝቢ ጀበርትን ህዝቢ ኤርትራን ዝተዘርረሐ ደምዳሚ ኣዋጅ ትሕዝትኡ ምስኣንበብና ከም ኣባላት ናይታ ሽማግለ ንዓና ወኪሉን ተዘርጊሑ ስለዘሎ ይትንክፈናን ይምልከተናን ስለዝኾነ እሞ ከኣ ብስም ኩላትና ኣባላት ሽማግለ ወጺኡ ብምህላዉ ብሸለልትነት ኸንሓልፎ ፍጹም ሕልናና ዘየፍቅዶን ናይ ትሽዓተ ወርሒ ታሪኽ ሽማግልና ምብ