Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ሕብረትን ተግባርን ዝጠልብ ኣገዳሲ መድረኻዊ ፖለቲካዊ ውሳኔታት

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ድሕሪ’ቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ክዝቲ ዝቐነየ ውድባዊ ሰሚናር፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኩሉ ዓቕሚታት ተቓላሳይ ህዝብና ደመኛ ጸላኢና ጉጅለ ህግደፍ ንምውጋድ ይቕናዕ” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ካብ 20 ክሳብ 24 መስከረም 2017 ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኣካይዱ። ውድባዊ ሰሚናር ሓያልን ድኹምን ጎኒታት ውድብ ዳህሲሱ፡ ኣባላት ውድብ ኣብ’ዚ ኣቲናዮ ዘለና ተሃዋሲ ፖለቲካዊ መድረኽ፡ ካብ ኣፍልጦን ንቕሓት ዝምንጩ ድልዱል ኣረኣእያ ዓጢቖም ብጽንዓት ክምክቱ ዘኽእሎም ኣገዳሲ ትምህርቲ ዝተረኽበሉ ነይሩ።