Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፣ ብዋሕዲ መሻርፍን ብልሽውና ኣዘዝትን የማርሩ

eritrean soldieres

ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝልኣኽዎ ሓበሬታ፣ ኣባላት ሰራዊት ክኹብሉሉን ናብ ስደት ክውሕዙን ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ግኑን ተርእዮ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፣ ኣብዚ እዋን'ዚ ከኣ ብዝበኣሰ፣ ብልሽው ምሕደራን ዋሕዲ መሻርፍን ኣውራ ዘዛርብ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ኣስሚሮም።

እቶም ምንጭታት ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት፣ ኣቐዲሙ ክርአ ዝጸንሐ ዋሕዲ መሻርፍ፣ ብኢሱ ምህላዉ ብምጥቃስ፣ ብፍላይ እቶም ቅድሚ ናብ ምዱብ ሰራዊት ምውዝዖም ኣብ ማእቶት ምህናጽ ዲጋታት ዝወረዱ ዙርያታት 29ን 30ን ብኸቢድ ከምዝተጸልዉ ኣረዲኦም።