ጉባኤ ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ኤርትራ ኣብ ሆሊንዴ ብዒወት ዛዚሙ

ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ኤርትራ ኣብ ሆሊንዴ ፡ መዱብዎ ዝጸንሐ ጉባኤ ማሕበር ብዕሇት 07-10-2017 ኣካይደ። ኣቦ መንበር ማሕበር ፥ ናይ እንኳዕ ዴሓን መጻኩም ቃል ዴሕሪ ምሃቡ ፥ ንተሳተፍቲ ኣባሊትን ፡ ከምኡ’ውን ነቶም ብቕቡል ምኽንያት ንጉባኤ ክመጽኡ ዘይጠዒሞም ኣባሊትን ፥ ተዯናገጽትን ብምዝካር፥ ነዚ ቅደስ ናይ ግብረ-ሰናይ ማሕበር ሓቢርና ናይ ምዴንፍዐን ምቕጻለን ንምዝታይ ምምጻእኩም ብስም ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ሆሊንዴ ፥ ብዝያዲ’ውን ብስም እቶም ክንሕግዞም ዝግብኣና