ልምስ መዜሙር ህግዯፍ ምድጋም ኣይንጣቋን!!

ኣብ ኢትዮጵያ እቶም ንሌዕሊውነትን ወሳንነትን ኣህዚብ ረጊጾም ጸረ-ሰሊምን ጸረ-ዯሞክራስን ፖልቲካዊ ስሌጣን ዜጨበጡ መስፍነ-ስርዒት ሃይሇ-ስሊሴን ፋሽስታዊ ስርዒት ዯርግን ንጉዲይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዜኾነ ይኹን ኩነታት ብሰሊማውን ሕጋውን መንገዱ ክፈትሕዎ ባህርያቶም ፍጹም ዗ፍቕድ ኣይነበረን። ብሰንኪ እቲ ዜተኸተሌዎ ኣዕናዊ ፖሉስታት ድማ ንክሌቲኡ ኣሕዋት ኣህዚብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን30 ዒመታት ዜኣኽሌ ንኣዜዩ ኣስካሕካሒ ዯማዊ ኲናት ፈረድዎ። ብውጽኢት’ቲ ዜተካየዯ ነዊሕን መሪርን ዯማዊ ኲናት ድማ፡ ሂወት ብኣሸሓት ዜቁጸሩ መን