Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ሓያሎ ኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራ፣ ብሰንኪ ዋሕዲ መማህራን ስሩዕ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ክጅምራ ከምዘይክኣላ ተሓቢሩ

MOEሓያሎ ዞባታት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ብሰንኪ ዋሕዲ መማህራን ስሩዕ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን መስርሕ ክጅምራ ከምዘይክኣላ ተሓቢሩ። እዚ ዝሕበር ዘሎ፣ ናይ 2017/18 ኣካዳምያዊ ዓመተ ትምህርቲ፣ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን'ዩ። መማህራን፣ ክሳብ መፋርቕ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝነበረ ግዜ ነናብ ዝተመደብሉ ኣብያተ ትምህርቲ ክርከቡ ድሕሪ ዝቐረበ ጻውዒት፣ ብዙሓት መማህራን ክርከቡ ብዘይምኽኣሎም፣ ብፍላይ ኣብ ዞባታት ደቡብን ዓንሰባን፣ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሻቕሎት ከምዘለዋ ተገሊጹ።

እዚ ተርእዮ'ዚ ዓመት ዓመት ዝኽሰት ዘሎ'ዩ ዝበሉ ነዚ ሓበሬታ ዝልኣኹ ምንጭታት፣ እዚ ድማ ከም ኩሉ ጽላታት ኤርትራ፣ ትምህርቲ'ውን ማዕረ ክንደይ ተሃስዩ ከምዘሎ ዘጉልሕ ምዃኑ ጠቒሶም።