ወዳጄ ነዚ ኽትግዕታ‘ዶ ትርህጻ !!!

ህላዌካ መዚንካ ዘፍረስካዮ ክትሃንጽ አቕልቦ ምግባር ዳርጋ አብ ሓቦ ዘለዎም ምጽባር ማለት እዩ ።እዚ ስለ ዝኾነ አብ ሞንጎ ተቃውሞ ውድባት ንህላውኤን መግለጺ ይኹን ዕላማኤን አብ ከመይ ዝአምሰለ ኵነታት ክትመዝን ትኸእል ፡ እቲ ትዕድልቲ ሕማቕ ኾይኑ ግናከ ትሕስቶካ አብ ሕማቕ መድረኽን አብ ዋዕዋዕ መድረኽ ክትመዝን ኾለኻ ዘሎኻ