እዋናውን ኣገዲስን ሓበሬታ፡

ጥብቒ ሓለዋ ኣስመራን ትካላት መንግስትን፡ ምንጭትታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከም዗ረጋገጹዎ፡ ኣብ ኤርትራ ዗ይርጉእ ኩነታት ከም዗ሎ
ዜሕብሩ ምልክታት ክርኣዩ ከምዜጸንሑ ዯጋጊምና ክንሕብር ጸኒሕና ይብሉ። ሕጂ ግና ናይ ሰራዊትን ስለያታትን ፍሉይ ምንቕስቓስን ሸበዴበዴን ተጀሚሩ ከም዗ሎ ይገልጹ።