ኣማኢት ናይ ፖለቲካ እሱራት ዜሳቐይሉ፡ ዗ስካሕክሕ ቤት ማእሰርቲ ማይ ተመናይ።

MAAY TEMENAY PRISON COMPLEX

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ስዯግኤ፡ ኣብ ኣስመራ ዜርከብ ቤት ማእሰርቲ ማይተመናይ፡ 34- ዯቒ ኣንስትዮ ዜርከብኦ ኣማኢት ዛጋታትና ብፖለቲካዊ ምኽንያት ብ዗ይ ሕጋዊ መስርሕ ፍርዱ ተኣሲሮም ይርከቡ። ስለዙ ብሓያል ጻዕርን ተወፋይነትን፡ ብዉሕሉል ኣገባብ ዗ቕረቡዎ ዯቒቕ መጽናዕታዊ ሰነዴ ብመርትዖ ተሰንዩ ቐሪቡ ስለ዗ሎ ማዕረ ኣፍልጦ ክህልወና፡ ወይ ና