ካብ ሰሚናር ባይቶ እንታይ ንጽበ

 ባይቶና ዳርጋ ንሰለስተ ዓመት ኣብ ዯውታ ኣትዩ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ዜሓለፈ 8 ኣዋርሕ ግን ኣብ ንቡር ቦትኡ ንምምላስ ብኹሎም ወገናት ዜተወስዯ ጻዕርታት ፍረ ረኺቡ ኣብ ድሮ እቲ ቀዳማይ ዜተመዯበ ዕማም ማለት ሰሚናር ፖለቲካዊ ውድባት ንምክያድ ኣብ ምድላዋት ኣቲና ኣለና።