ብግዝያዊ ስምዒታዊ ረስኒ ዝምርሑ ሰባት፡ ዝበሃልዎ ኣይሰምዑ ዝደለይዎ ኣየስምዑ

ባህሪ ደቂ-ሰባት ብዙሕ ዝዓይነቱ’ዩ። ገለ ቅኑዓትን ለባማትን እናሃለወ ሓሳቦም ክገልጹ ኣይክእሉን። ገለ ብክፋእ ዝመልኡን ነብሶም ከመሓድሩ ዘይኽእሉ ክንሶም ብመልሓሶም መሲሎም ዝነብሩ ኣለው። ገለ ፍትሓውን ደሞክራስያውን ኣረኣእያ ኣለዎም። ገለ ጸረ-ፍትሕን ደሞክራስን ኣረኣእያ ዝውንኑ። ገሊኦም ንነገራት ጠንቁ፡ ሳዕቤኑን ኣፈጻጽማኡን እናመዘኑ ብርግኣት መንገዲ ዓወት ሒዞም ይጎዓዙ። ገለ ድማ ባዕላውን ወድዓውን ኩነታት ከየመዛዘኑ ብግዝያዊ ስምዒታዊ ረስኒ እናተመርሑ ድሌቶም ንምዕዋት ሃነፍነፍ ክብሉ ይረኣዩ …ወዘተ። ጽማቑ ትሕዝቶ ናይ’ዞም ዝተገልጹን ዘይተገልጹን ባህሪያት ወዲ-ሰብ ዝንጸባረቐሎም ረቛሒታት ብሃናጺ ወይ ኣፍራሲ ብኣወንታ ወይ