መግለጺ ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ

ብአጋጣሚ መበል 56 መዓልቲ ምእዋጅ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ካላኣይ ኲናት ዓለም ከምተን ኩለን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጣልያን ዝነበራ ሃገራት ነጻነታ ክትጓናጸፍ ኣይከኣለትን። ብሰንኪ ኣድልዎ ዓበይቲ ሃገራትን ሸርሕን ውዱትን ሃጸይ ኢትዮጵያን እንዯገና ኣብ መግዛእቲ ክትቁረን እዩ ዝተገብረ። በዚ ዘይተጻዕዯ ህዝቢ ኤርትራ ሰላማዊ ቃልሲ ኩሕኖ ምስ ኮነ ብመሪሕነት ጅግና ሓምድ እድሪስ ዓወተ ብሓዯ መስከረም 1961 ብረታዊ ቃልሲ