ኣማኢት ሓሇፍቲ ካብ ሃገር ከይወጹ ብሚስጥር ተኣጊድም።

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ፡ ዗ቕረቡዎ መጽናዕታዊ ሰነዴ ብመርትዖ ተሰንዩ ቐሪቡ ኣል። ኢሰያስ ንኢሚግረሽን ዗መሓሊሇፎ ሚስጥራዊ ትእዚዜ “ናይ መገሻ እገዲ” Travel Bans ዗ቓሌዕ ንልሚ 1ይ ክፋለ ነቕርበሌኩም ኣሇና። ቕዲሕ ናይቲ ሚስጥራዊ ትእዚዜ እገዲን ዜርዜራቱን ዴማ
ንሓሙሽተ (5) ሓሇፍቲ ጥራይ ከምዜተዋህበ ተረጋጊጹ ኣል። ስርዓት ንምቕሊዕ ግዴነት ስሇዜኾነ፡ ነቶም ከይፈሇጥኩም ዜተኣገዴኩም ዴማ ሃንዯበታዊ መርዴእ